Általános Szerződési Feltételek


Általános Szerződési Feltételek

Fürgefutár.hu

Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-26.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Egyéb postai, futárpostai tevékenységre

Hatályos: 2020. november 01. napjától

1. SZERZŐDŐ FELEK

1.1. A szolgáltató

FÜRGEFUTÁR.HU Kft (továbbiakban: Szolgáltató)

Székhelye, postacíme, ügyfélszolgálat címe: 1027 Budapest, Horvát utca 14-26.

Cégjegyzékszám: 01-09-946845 (nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Adószáma: 22966331-2-41

Telefon: 06-1-900-96-69

E-mail: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu

Honlap: www.furgefutar.hu, www.allpacka.hu

Nyitva tartás: H-P: 08.00 – 17.00; SZ-V: ZÁRVA

Bankfiók: Raiffeisen Bank

Bankszámlaszám: 12010855-01554065-00100001

Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

Alaptevékenysége: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. Évi CLIX. Törvény (a továbbiakban: Postatv.) 2. § 9. És 15. Pontjai, valamint a 8. § (1) bekezdésének a), b), d) pontjai szerint futárposta-, expressz postai és egyéb egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások Magyarország területén.

– az egyedi vagy csoportos küldemény megszervezése (beleértve az áru felvételét és átadását, valamint a csoportosítását gyűjtőszállításhoz)

– szállítási dokumentum és fuvarlevél kiállítása, megszervezése

A Fürgefutár.hu Kft szolgáltatása kizárólag közvetítőként vesz részt a csomagszállításban mindenkori partnerei révén a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételekkel. A Fürgefutár.hu Kft saját szállító járművel nem rendelkezik, és nem foglalkoztat futárokat, így fizikailag a csomaggal a mindenkori partnerek érintkeznek.

A Fürgefutár.hu Kft megszervezi a csomag -a megrendelés során kiválasztott partner által végzendő- szállítását, melynek következtében a megrendelőnek a szállítással kapcsolatos minden tájékoztatást, illetve nyilatkozatot a Szolgáltatóval kell közölnie, illetve a Szolgáltatótól kell kérnie.

Partnerek: a Szolgáltatóval szerződésben álló csomagszállítási, futárpostai szolgáltatást végző társaságok. Ezek mindenkori listája a Szolgáltató honlapján a Partnereink cím alatt található.

Futárpostai-szolgáltatás: olyan – a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő – időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

Expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-d) pontokban foglalt többletszolgáltatásokat teljesíti:

Speciális többletszolgáltatás:

 1. a) nyomon követhető kezelés;
 2. b) utánvét kezelés;
 3. c) értéknyilvánítás;
 4. d) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.

A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató közreműködőt is igénybe vehet.

1.2. Ügyfél, megrendelő

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbi kategóriák egyikébe tartozik:

Megrendelő: az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Szolgáltatóval az ÁSZF szerinti vagy egyedileg megállapított és kölcsönösen elfogadott feltételekkel (honlapon leadott) megrendelés útján – az ÁSZF feltételeinek kifejezett írásos, utólagosan is igazolható elfogadásával és ezen elfogadás előfeltételével – a Szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi saját adatainak megadását követően. Az ügyfél megrendelői státusza nem zárja ki, hogy a kézbesítési eljárásban egyben feladó vagy címzett is legyen, mely körülménynek a megadott adatokból egyértelműen ki kell derülnie.

Feladó: a Szolgáltató szolgáltatásai igénybevétele esetén azon magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, akitől/amelytől a Szolgáltató partnereinek futára fizikailag a küldeményt felveszi, illetve akit/amelyet a Megrendelő feladóként jelöl meg a leadott rendelésen és a küldeményen, amennyiben a feladó eltér a Megrendelő személyétől.

Címzett: azon magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán, illetve a Megrendelő által leadott megrendelésen címzettként kerül megjelölésre, akinek/amelynek a küldeményt a Szolgáltató partnere futárának a küldeményt kézbesíteni kell.

Fogyasztó: az a Megrendelő magánszemély, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

2. A szerződés tárgya

A Fürgefutár.hu Kft, mint Szolgáltató a mindenkori partner futárszolgálatok szolgáltatásainak közvetítésével a Megrendelő megrendelése alapján és Megrendelő költségére és kockázatára fuvarozást, csomagszállítást, szervez meg a partnereknél a jelen ÁSZF és a mindenkori partnerek szállítási feltételeinek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású tárgyak vonatkozásában Magyarország területén és meghatározott külföldi területekre, melynek során a Megrendelő kizárólag a Szolgáltatóval van kapcsolatban, a megrendelést Szolgáltatónak adja le és minden tájékoztatást Szolgáltatótól kérhet, illetve felé tehet jognyilatkozatokat, míg a küldemény fizikai szállítását a csomag felvételétől a kézbesítésig a partner végzi a Szolgáltatóval fennálló kapcsolat és a Szolgáltatótól kapott adatok alapján.

A szolgáltatói szerződés alapján a Szolgáltató vállalja, hogy a jelen ÁSZF-ben és a Szolgáltató tevékenységére irányadó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldemények partnerei által történő szállítását és annak Megrendelő által meghatározott címzett vagy jogosult részére való kézbesítését megszervezei a Megrendelő által leadott adatok alapján díj fizetése ellenében.

Küldemény: a jelen ÁSZF-ben foglalt tömeg- és mérethatároknak megfelelő csomag, melynek – a burkolata vagy az ahhoz tartozó lista tartalmazza a kézbesítést lehetővé tévő adatokat (fuvarlevél és más kísérő okiratokat).

A küldemény fajtái: levélküldemény vagy csomagküldemény, amelyet a Szolgáltató fuvarlevéllel, vagy más kísérő okirattal partnerei közúti járművön vagy légi úton szállítanak.

3. Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése

3.1. A szerződés létrejötte

A szolgáltatási szerződés akkor jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között, amikor a Megrendelő a Szolgáltató részére furgefutar.hu honlapján leadja megrendelését a Szolgáltató részére a mindenkori ÁSZF-ben foglalt feltételek elfogadásával.

Az 1.2. Pont szerinti Fogyasztók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a megrendelésük Szolgáltatóhoz való eljuttatásával kifejezetten kérik, hogy a 45/2014. (II.26.)Korm. Rendelet 19. §-a alapján a Szolgáltató az Ügyfél elállási/felmondási jogának gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt kezdje meg a teljesítést.

A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató megrendelésre válaszul megküldött írásbeli visszaigazolása jelenti.

A szolgáltatási szerződés esetében jelen ÁSZF rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

Ha az ÁSZF  a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés – valamennyi szerződő fél által történő – aláírásával jön létre. Megrendelők tudomásul veszik, hogy a jelen ÁSZF írásbeli megállapodásnak minősül, melyet a Szolgáltató saját nyilvántartásában egyedileg azonosíthatóan iktat, mely a teljesítést követően is hozzáférhető a Szolgáltató nyilvántartásában.

Nem térhetnek el a szerződő felek az ÁSZF szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött szolgáltatási szerződés határozott időre, legkésőbb a Megrendelő által igénybe vett szolgáltatás ellenértékének megfizetéséig tart azzal, hogy amennyiben a küldemény kézbesítése későbbi mint a díj fizetésének időpontja, úgy a szerződéses jogviszony a felek között a küldemény címzettje vagy más, jelen ÁSZF szerint átvételre vagy visszavételre jogosult személy által igazoltan történő átvételéig áll fenn.

3.1.1. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

a) A Megrendelő a szolgáltatási szerződés létrejöttéhez szükséges megrendelést a Szolgáltató honlapján köteles leadni a Szolgáltató részére a Szolgáltató által kért adatok megadásával a Megrendelőt terheli minden abból eredő felelősség, amennyiben az alábbi adatokat a valóságtól eltérően adja meg Szolgáltató részére:

 • Megbízó adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím),
 • A címzett adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím)
 • Számlázási adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím, cég esetén adószám),
 • A kapcsolattartó nevét és telefonszámát,
 • A kiválasztott fuvarozási partnert,
 • Megjegyzés,
 • Választott fizetés módját.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató rendelést szóban, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, emailben illetve telefonon nem fogad, a Szolgáltató által kért minden adatot a honlapon kell leadni. A megrendelés leadását követően a Szolgáltató visszaigazolása esetén a Megrendelő köteles (partnertől függően) a Szolgáltató által elektronikusan megküldött fuvarokmányt és esetlegesen megküldött további kísérő okmányokat kinyomtatni, és saját felelősségére kitölteni majd az okmányokat a csomag felvételi helyére eljuttatni. Megrendelő vállalja, hogy a kinyomtatott fuvarokmányokat a csomagot felvevő partner futárával aláíratja (partnertől függően), A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató a Megrendelő számára emailben küldött megrendelés-visszaigazolás időpontja igazolja.

A Megrendelő, ha nem tudja kinyomtatni a fuvarlevelet, köteles azt jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben ezt elmulasztja, a Szolgáltató nem felelős az ebből származó károkért. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Szolgáltató partnerei által, a helyszínen biztosított kézi fuvarlevelet állít ki, annak kitöltéséért minden esetben a Megrendelő felel, a Szolgáltató a hibásan kitöltött kézi fuvarlevelekért felelősségre nem vonható.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a honlapon kért adatok megadásával büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a feladott küldemény nem tartalmaz illegális, bármely állam által törvénybe ütköző, illetve veszélyes tartalmat, mely nyilatkozattal a küldemény tartalmáért teljes jogi és anyagi felelősséget vállal függetlenül attól, hogy személyese jelen volt-e a küldemény csomagolásánál, illetve a csomag futárnak történő átadásánál.

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szállítandó küldemény az ún. EKAER vagy ezzel tartalmilag egyező rendszer előírásai szerint bejelentési kötelezettség alá esik, úgy a Megrendelőt terheli minden – teljes anyagi kártérítésre is kiterjedő – felelősség, hogy ezen körülményről a Szolgáltatót tájékoztassa és a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa a bejelentést és/vagy azonosítást igazoló adatokat, illetve a Szolgáltató kapcsolódó esetleges kötelezettségeit elősegítse.

b) A küldeményt – ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg – a Szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelően becsomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet. A Szolgáltató csomagolásra vonatkozó javaslatai jelen ÁSZF 5.1.2. Pontja tartalmazza. Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a csomagolásra vonatkozó előírásokat nem tartja meg és ennek köszönhetően a megjelenő futár a csomag felvételét megtagadja, úgy a Megrendelő köteles a csomagküldés díjának 15%-át és azon felül felmerült kiszálláshoz vagy a Szolgáltató partnerének teljesítése megkezdésével kapcsolatban felmerült díjat is megfizetni.

c) A szolgáltatás ellenében a Megrendelő díj fizetésére köteles. A Megrendelő jogosult a megrendelésben a személyétől eltérő költségviselőt (illetve a Megrendelő személyétől eltérő számlázási címet) megjelölni annak adataival együtt (név, lakcím/székhely, jogi személy esetén (adószám) e-mail cím). Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a költségviselő személlyel együtt egyetemleges kötelezettség terheli a díj megfizetése tekintetében, így elfogadja, hogy a díj részleges vagy teljes megfizetésének hiányában a kiegyenlítetlen összeg teljes mértékben követelhető Megrendelőtől is.

A Megrendelő a megrendelésben köteles megjelölni a szolgáltatás díjának kiegyenlítési formáját a 6.2. Pont figyelembe vételével (előzetes vagy utólagos fizetés, ezen belül fizetési mód megjelölése). A Szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az ÁSZF vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a küldemény kézbesítése utáni első szolgáltatási díj számlájának kézhezvételét követő nyolc munkanapon belül esedékes. Szerződés szerint a fizetési idő hosszabbodhat, de ennek feltétele a szerződés írásbeli alakisága.

d) A Megrendelő tudomásul veszi – és amennyiben a személyétől eltér, a feladót saját felelősségére tájékoztatja – hogy a Szolgáltató küldemények felvételét és kézbesítését végző mindenkori partnerei az átvett küldeményeket lemérik, és ellenőrzik, hogy a Szolgáltatónál leadott súly, méret és egyéb szükséges mérhető paraméterek megegyeznek-e az átvett küldemény adataival.

e) A Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltatónál nyilvántartott, Szolgáltató által még nem teljesített és/vagy a Megrendelő által maradéktalanul meg nem fizetett megrendelések (akár egy, akár több címre való szállítással teljesítendő) csomag száma eléri vagy meghaladja a maximális 20 darabot, vagy ha a Megrendelő a Szolgáltató számlájának kiegyenlítésével 14 napot meghaladó késedelembe esik és az új megrendelés teljes szolgáltatási díját nem fizeti meg előre a 6.1. Pont szerint, abban az esetben a Szolgáltató jogosult a limitet meghaladó megrendelések visszaigazolását és teljesítését visszautasítani.

f) A Megrendelő – amennyiben vezetékes telefon elérhetőségét adott meg kizárólag a csomagfelvétel napjára – köteles a küldemény felvételének napján a vezetékes telefon helyszínén tartózkodni azzal, hogy amennyiben nem érhető el és a vezetékes telefon címén sem tartózkodik senki a Megrendelő megbízásából, úgy a szolgáltatás teljesítésére a megrendelés megerősítése vagy ismételt leadása estén a Szolgáltató nem köteles, és a Megrendelő köteles a szerződéstől való elállás esetén irányadó díjat Szolgáltatónak megfizetni.

g) A Megrendelők tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szolgáltató mind a küldeményekkel való rendelkezés, mind pedig az esetlegesen igénybe vett utánvétes szolgáltatás esetén a Szolgáltató által beszedett és továbbítandó összeg megfizetésénél kizárólag a Megrendelő utasításához van kötve, az utánvétes összeget kizárólag a Megrendelő r

észére utalhatja ki. A Szolgáltató a szolgáltatásával érintett ügyfelek közötti bármilyen más (polgári vagy büntető) jogviszonyt nem vizsgálhatja és nem vizsgálja, az ügyfelek vagy harmadik személy közötti elszámolási kérdésben Szolgáltató felelőssége kizárt.

h) A Megrendelő – amennyiben nem személyesen tartja a kapcsolatot a Szolgáltatóval – a jelen ÁSZF szerinti jogait, így különösen az utasításadási jogát a külön megnevezendő kapcsolattartón keresztül gyakorolhatja azzal, hogy a Megrendelő kockázata és teljes anyagi és jogi felelőssége, hogy a kapcsolattartó minden jognyilatkozatát és cselekményét a Szolgáltató a Megrendelő joggyakorlásának tudja be, és a Szolgáltató a jogviszony hatálya alatt semmilyen formában nem köteles vizsgálni vagy megkérdőjelezni a Megrendelő és a kapcsolattartó közötti kapcsolat jellegét és a kapcsolattartó eljárási jogosultságát, valamint személyét.

i) Amennyiben a Fogyasztó a 4.2. Pont szerinti elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles elküldeni elektronikus úton az ugyfelszolgalat@furgefutar.hu címre. A fenti nyilatkozatot érvényesen csak a Fogyasztónak minősülő megrendelő teheti meg. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy mivel kérte a szolgáltatás teljesítésének elállási/felmondási jog határidejének lejárta előtti megkezdését, ezért a szolgáltatás egészének teljesítését követően a Fogyasztó felmondási jogát már nem gyakorolhatja függetlenül attól, hogy a teljesítés befejezéséről tudomása volt-e.

j) A Megrendelő a megrendelés Szolgáltató részére való megküldésével kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a megrendeléshez kapcsolódó szolgáltatás tekintetében telefonon egyeztet a későbbiekben a Szolgáltatóval, úgy a Szolgáltató a 10.4. pont szerint jogosult a telefonbeszélgetésről hangfelvételt készíteni és azt tárolni visszakereshetően.

k) A Megrendelők – különösen Megrendelő – tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szolgáltató az értéknyilvánított kézbesítendő csomag vonatkozásában bármilyen kifizetést, jóváírást illetve egyéb kártérítést vagy más jogcímen történő kompenzációt kizárólag abban az esetben teljesít Partnerei előírására figyelemmel, amennyiben a Megrendelő a kézbesítendő csomag értékét hitelt érdemlően igazolta (pl.: számla másolatával). Amennyiben a Megrendelő (Ügyfél) a kézbesítendő csomag értékét kizárólag a jelen ÁSZF mellékletét képező értéknyilvánítási nyilatkozattal határozza meg hitelt érdemlő igazolás (pl.: számla) csatolása nélkül, úgy a Megrendelő legfeljebb bruttó 50.000,- Ft értékhatárig jelölheti meg a csomag összértékét. A nem kereskedelmi értéket képviselő tartalom közé sorolandók a személyes tárgyak, használt termékek.

3.1.2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A) A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a Szolgáltató – az egyedi kivitelezésű szállítóleveleket, megrendelési visszaigazolásokat és már egyedi nyomtatványokat is (pl. Partner fuvarlevele, pro-forma számla, export-import vámkezelési megbízás, import árufelvételi megbízás, „nem veszélyes nyilatkozat”,) – díjmentesen köteles az igénybe vevő számára biztosítani. Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen pont szerinti kötelezettsége kizárólag az üres formanyomtatványok Megrendelő részére történő megküldésére vonatkozik, a Szolgáltató partnereinek kitöltötten közvetlen átadott, illetve a Szolgáltatóhoz kitöltötten visszajutott formanyomtatványok formai-tartalmi ellenőrzésére nem terjed ki, Szolgáltatót a kitöltött formanyomtatványok vonatkozásában kizárólag azok partnerei felé történő továbbítási kötelezettsége terheli.

B) A Szolgáltató vállalja, hogy árajánlat kérés esetén a szállítás feltételeire is kiterjedő árajánlatot küld az érdeklődők részére azzal, hogy amennyiben valaki telefonon jelzi az árajánlat kérését, úgy azt Szolgáltató csak abban az esetben tudja teljesíteni, ha a másik fél az e-mailes elérhetőségét bediktálja. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal abból eredően, hogy ha a telefonáló olyan e-mail címet ad meg, amelyen nem várnak árajánlatot.

A Megrendelő által a szolgáltatás igénybevételére megküldött megrendelését írásban elektronikusan, e-mailben visszaigazolja, melyhez a kinyomtatandó fuvarokmányokat is elektronikusan megküldi a Szolgáltató.

D) A Szolgáltató az elektronikusan érkezett megrendeléseket kezeli, rendszerezi, és továbbítja a Megrendelő által kiválasztott partner felé.

E) A Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez, a küldemény továbbításához szükséges további fuvarozási és egyéb szerződéseket beszerzi és megköti partnerével vagy más szolgáltatóval, illetve a küldemény továbbításával kapcsolatos egyéb feladatokat elvégzi. A Szolgáltató a fuvarozási és egyéb szerződéseket kívülálló harmadik személyekkel és partnereivel a saját nevében, de a Megrendelő javára, kockázatára és költségére köti meg.

F) A Szolgáltatónak a fuvarozó vagy más szállítmányozó megválasztásában, az útirány megállapításában és egyéb kötelezettségei teljesítésében a gazdaságosság és a küldemény biztonságának figyelembevételével kell eljárnia. A gazdaságosság és a biztonság a konkrét árutovábbítások esetén ütközhetnek egymással úgy, hogy az egyik követelmény csak a másik rovására valósítható meg. A Szolgáltatónak ezért olyan intézkedéseket kell tennie, amelyek során e két követelményt szem előtt tartva a Megrendelő érdekeit legjobban szolgáló megoldást választja.

G) A Szolgáltató köteles a Megrendelő utasításait követni. Ha olyan utasítást kap, amely veszélyezteti a küldemény gazdaságos és biztonságos továbbítását, köteles erre a Megrendelő figyelmét haladéktalanul felhívni. Ha a Megrendelő az utasítást írásban megismétli, az ő költségére és veszélyére köteles a Szolgáltató azt végrehajtani vagy végrehajtatni.

H) A Szolgáltató a megrendelésen alapuló csomagküldéssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást ad a Megrendelő részére – akár a csomagküldés ideje alatt a Megrendelő külön kérésére is a rendelési azonosító számok és/vagy fuvarlevélszám megadása alapján. Ennek keretében a Szolgáltató a Megrendelővel fennálló szerződéses jogviszony fennállása alatt folyamatosan kapcsolatot tart a csomagküldésre megbízást adó Megrendelővel illetve az általa megjelölt kapcsolattartóval és a megrendeléssel érintett partnerrel, továbbá biztosítja a Megrendelő és a partner közötti információk áramlását, a panaszok, kifogások vagy más észrevételek és nyilatkozatok közvetítését.

A jelen szerződés szerint minősülő ügyfelek a csomagok nyomon követése iránt közvetlen a Szolgáltató csomagküldést teljesítő, Megrendelő által kiválasztott partnerének honlapján vagy a Szolgáltató https://websitecms.allpacka.com/nyomonkovetes.php felületén vagy a www.furgefutar.hu oldalon szerezhet aktuális információt.

 1. A Szolgáltató az ügyfelekkel való kapcsolattartás hatékonysága érdekében Ügyfélszolgálatot működtet a székhelyén munkanapokon reggel 8:00 és délután 18:00 között. Az Ügyfélszolgálaton a Szolgáltató munkatársai a rendelési azonosító számok és/vagy fuvarlevélszám alapján tudnak tájékoztatást adni.

Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

– 06(1)900-9669,

– ugyfelszolgalat@furgefutar.hu

kapcsolatfelvételi űrlap

J) A Szolgáltató jogosult minden olyan költséget (pl.: bírság, többlet díj, egyéb költség, Szolgáltatóval szemben harmadik személy által érvényesített kártérítés) kiszámlázni és áthárítani a Megrendelő részére, mely a megrendelt szolgáltatás hatálya alatt a Megrendelők jogszabálysértő vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezésébe ütköző magatartása miatt a Szolgáltatót terheli. A Megrendelők tudomásul veszik, hogy Szolgáltató nem jogosult annak jogszerűségét vizsgálni, hogy a Vele szemben az ügyfél magatartása vagy nyilatkozatai és egyéb jelen jogviszonnyal összefüggésben végrehajtott cselekményei okán érvényesített költségek, bírságok, kártérítések, stb. Megalapozottak-e, illetve nem köteles semmilyen érdemi eljárást kezdeményezni és lefolytatni azok jogszerűségének vitatása vagy vizsgálata érdekében.

3.2 A szerződés módosításához a feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:

3.2.1. A feladó szerződés-módosítása a küldeménnyel kapcsolatban a csomagfelvételt megelőzően

A küldemény feladója – az utólagos rendelkezés keretében – külön díj ellenében és az igazoltan felmerülő költségek egyidejű megfizetésével különleges szolgáltatást kérhet, a szolgáltatást módosíthatja, lemondhatjamielőtt a futár felveszi a csomagot.

3.2.2. A feladó szerződés-módosítása a küldemény csomagfelvételt követően

A feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön díj ellenében és az igazoltan felmerülő költségek egyidejű
megfizetésével külön – a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.
Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat a Megrendelőnek meg kell fizetni.
Az export/import küldemények szállítása esetében – amennyiben a Megrendelő a küldemény kézbesítését a továbbiakban nem kívánja, visszakérné, de a futár már elvitte a csomagot – lehetőség van a küldemény címzettnek történő kiszállításának, kézbesítésének visszavonására. Az ilyen irányú kérelmeket a Fürgefutár.hu Kft. minden esetben továbbítja a Partner magyarországi ügyfélszolgálata irányába, de annak teljesülését (visszafordítás, kiszállítás megakadályozása) garantálni nem tudja.

4. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása, megszűnése és ellehetetlenülése

A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, vagy teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:

– a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik;

– a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti;

– a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg;

– a postai küldemény csomagolása nem felel meg az általános szerződési feltételekben foglalt előírásoknak.

A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, vagy a küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek a Megrendelőt, illetve vele egyetemlegesen a feladót terhelik.

A Szolgáltató megtagadhatja a szerződés megkötését, ha:

– a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, vagy

– a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból – nem állnak rendelkezésre,

– a Megrendelőnek és/vagy a feladónak és/vagy a címzettnek lejárt, részben vagy egészben kiegyenlítetlen tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a szerződés megkötését akkor is megtagadhatja, ha a fenti személyek a korábbi tartozásuk tőke összegét kiegyenlítették, azonban járulékos költségeket még nem rendezték a Szolgáltató felé.

Ha a Szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a Megrendelő és/vagy feladó bizonyítja-e a Szolgáltató feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a Megrendelő és/vagy feladó bizonyítani kívánja a feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a szolgáltató a továbbiakban nem hivatkozhat.

4.2. Szerződés megszűnése

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

– a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti és a Megrendelő és/vagy költségviselő a szolgáltatás ellenértékét maradéktalanul megfizette;

– a küldemény kézbesíthetetlen és a felek egymással teljes körűen elszámoltak;

– a felek közös megegyezésével,

– a Fogyasztó elállási/felmondási jogának gyakorlásával: a Fogyasztó jogosult indokolás nélkül elállni a jelen ÁSZF hatály alá tartozó, Szolgáltatónak küldött megrendelés alapján létrejött szerződéstől annak megkötését követő 14 napon belül. Amennyiben viszont a szolgáltatás nyújtására irányuló Szolgáltató és Fogyasztó által kötött szerződés teljesítését a Szolgáltató már megkezdte a Fogyasztó 3.1. Pontban adott kifejezett hozzájárulása alapján, úgy a megrendelő 14 napon belül indokolás nélkül jogosult a Szolgáltatóval kötött szerződést felmondani. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

– a Szolgáltatót a cégnyilvántartásból törlik.

 1. 3. Kézbesíthetetlen küldemények

Kézbesíthetetlennek minősül az a küldemény, amelyet a Szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet.

A kézbesíthetetlen postai küldeményt a postai szolgáltató köteles a feladónak visszakézbesíteni, amelynek költségeit elsődlegesen a Megrendelő, illetve amennyiben ezen kötelezettségének első felhívásra Megrendelő nem tesz eleget, úgy másodlagosan a feladó köteles egyetemleges felelősség fennállása mellett a felmerült költséget megfizetni a Szolgáltató részére. Amennyiben a Megrendelő és/vagy feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a postai szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a postai küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.

4.4 Visszakézbesíthetetlen postai küldemény

A visszakézbesíthetetlen postai küldeményt a Szolgáltató őrizni köteles. Az őrzésre a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályait a következő eltéréssel kel alkalmazni. A Szolgáltató

 1. A b) és c) pontban foglaltak kivételével a könyvelt postai küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrzi, ezt követően a küldeményt megsemmisíti;
 2. A postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrizni köteles, azt követően felbontja;
 3. A könyvelt postai küldeményt azonnal felbontja, amennyiben a postai küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak a) és b) pontokban meghatározott időtartamú őrzése nem várható el.

A felbontást követően a Szolgáltató, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a postai küldemény, azt értékesíti, egyéb esetekben a küldemény tartalmát megsemmisíti.

A postai küldemény felbontása, értékesítése és megsemmisítése kétfős bizottság jelenlétében és jegyzőkönyv felvétele mellett történik, amely bizottság tagjai a Szolgáltató alkalmazottjai, tagjai, megbízottai vagy közreműködői lehetnek. A jegyzőkönyvet a Szolgáltató a küldemény feladását követő egy évig megőrzi.

A Szolgáltató az értékesítésből befolyt összeget a visszakézbesíthetetlen postai küldemények őrzése következtében felmerült költségek csökkentésére fordítja vagy e célra rendelkezésre tartja.

5. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai

5.1. A feladó feladatai

5.1.1. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele

A feladó – függetlenül attól, hogy személye megegyezik-e a Megrendelőével – felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az ÁSZF-nek megfeleljen.

A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az ÁSZF tiltja. Az ÁSZF-ben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az ÁSZF-ben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1. Melléklet tartalmazza. A tárgyakat a működésükhöz szükséges energia vagy erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

A Szolgáltató nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A Megrendelő és a feladó egyetemlegesen felelősek a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért; kötelesek viselni saját kárukatt és megtéríteni a Szolgáltató felmerült többletköltségeit (pl. Visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a Megrendelő és/vagy a feladó a jogszabályokban és az ÁSZF-ben foglalt előírásokat nem tartotta be.

5.1.2. Csomagolás, lezárás, címzés

A feladó – függetlenül attól, hogy személye megegyezik-e a Megrendelőével – feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.

Küldemények csomagolása: A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje.

Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.

 • Használjon új dobozokat, amelyek szilárdak, jó állapotúak (nem sérültek vagy nedvesek) és nem szakadnak könnyen. A használt és sérült dobozok elveszítik szilárdságukat ezáltal a küldeménye sérülhet.
 • Gondoskodjon róla, hogy a doboz megfelelően nagy befogadóképességű legyen a tartalom számára. A kiálló részek megsérülhetnek. Az éles tárgyakat különös figyelemmel kell csomagolni, a személyi sérülések vagy a küldemény károsodásának elkerülése érdekében.
 • Lássa el kiegészítő védelemmel a kényes tárgyakat. Használjon annyi kitöltőanyagot (hungarocell darabokat, térkitöltő hab, polietilén hab), amennyit lehetséges, hogy megakadályozza a tartalom és a doboz érintkezését. A nehéz tárgyak kapjanak kiegészítő párnázást és kitámasztást minden irányban.
 • Nem elfogadott kitöltő anyag az újságpapír, használt ruha, szórólap, buborékos fólia.
 • A maximális védelem érdekében a térkitöltő habot egyenletesen kell elosztani a termékek körül. Mivel ennek az anyagnak különböző sűrűségű változatai vannak, nagyon fontos, hogy a termék megóvása szempontjából legmegfelelőbb habot válassza ki.
 • Ezek a habok megvédik a törékeny termékeket az ütésektől és a sérülésektől a normál csomagszállítási körülmények során, és biztosítják ezt a védelmet a teljes elosztási folyamat alatt.
 • Használjon kiváló minőségű csomagragasztó szalagot vagy zsugorfóliát a csomagok összes nyílásának lezárásához, és szorosan ragassza le ezeket.
 • Gondoskodjon róla, hogy a doboz elbírja a tartalom súlyát.
 • A 25 kg-nál nehezebb csomagokat kérjük, jelölje „Nehéz“ („Heavy“) felirattal, valamint vastagon fóliázza körbe, elkerülendő a doboz szakadását, kinyílását.
 • Az egyes tárgyakat célszerű legalább 5,08 cm vastag csomagolóanyaggal körülvenni, emellett a doboz falaitól is ugyanekkora távolságra elhelyezni. Ez megakadályozza a termék terméktől való sérülését és védi a doboz tartalmát az ütéstől és a rázkódástól, mely a doboz külsejétől átjut a tartalmához. Használjon elég kitöltőanyagot annak biztosításához, hogy a tartalom ne mozoghasson, amikor a dobozt rázzák.
 • A címkéket és a fuvarlevelet a csomag tetején helyezze el! Kérjük, ne takarja le őket ragasztószalaggal vagy zsugorfóliával!
 • Ügyeljen arra, hogy a vonalkód sima felületre kerüljön, ne a sarokra és ne takarja el semmi!
 • A szállítási címkét a csomag tetején helyezze el. A félreértések elkerülése érdekében a csomagon csak egy címzési címke legyen látható. Amennyiben csomaglistát is mellékel, úgy azt a csomagnak a címzési címkével egyező felületére helyezze!
 • Figyelem! Több csomag esetén minden esetben a Feladó felelőssége, hogy a megfelelő dobozra a helyes csomagcímke (fuvarlevél) kerüljön. A futár csak felveszi a csomagot, a címke helyességét (adatait, melyik dobozra kerüljön) nem ellenőrzi.
 • A címkét ne ragassza a lezárásokra, a doboz illesztéseire, illetve a doboz lezárásához használt ragasztószalagokra.
 • A használt dobozokon lévő régebbi címkéket távolítsa el, illetve húzza át.
 • Faládába csomagolt árukat kizárólag a Feladó/Megrendelő felelősségére veszi fel a Szolgáltató, melyeket megfelelő mennyiségű kitöltőanyaggal kell ellátni. Nem elegendő a tartalom például hozzá csavarozása a faláda oldalához.

Feltételekkel szállítható tárgyak csomagolása:

Jelen ÁSZF 1. sz. Mellékeltében részletes tájékoztató olvasható.

Küldemények lezárása: A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

A szállítódoboz füleit erős ragasztószalaggal ragassza le hat csíkban. Erős, legalább 48 mm széles ragasztószalagot használjon. A normál szállítódobozok (RSC) esetében, ahol a fülek a doboz közepén találkoznak, használjon mind a doboz tetején és alján három-három csík ragasztószalagot úgy, hogy a középső és a két oldalsó nyílás is le legyen zárva. A hullámpapírból készült szállítódobozok esetében, ahol a fülek átfedik egymást, használjon mind a doboz tetején és alján három-három csík ragasztószalagot úgy, hogy a középső és a három oldalsó nyílás is le legyen zárva. Ne használjon enyvezett fedőpapírt, vékony celluxot, szigetelőszalagot, madzagot, illetve papírborítót!

Küldemények címzése:

A fuvarlevelek és a csomagcímkék elhelyezése, felragasztása a küldeményekre, minden esetben a Feladó felelőssége. A Feladó kötelessége gondoskodni arról, hogy a megfelelő dobozra, a megfelelő csomagcímke, fuvarlevél kerüljön.

A szállítási címkét a csomag tetején helyezze el. A félreértések elkerülése érdekében a csomagon csak egy címzési címke legyen látható. Amennyiben csomaglistát is mellékel, úgy azt a csomagnak a címzési címkével egyező felületére helyezze! A címkét ne ragassza a lezárásokra, a doboz illesztéseire, illetve a doboz lezárásához használt ragasztószalagokra.A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A Szolgáltató nem fogad el szállításra olyan küldeményt, melynek címzését áthúzás, átírás útján, vagy bármilyen módon megváltoztatták. A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet.

A használt dobozokon lévő régebbi címkéket távolítsa el, illetve húzza át.

A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan, a küldeményen, a burkolaton vagy a küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton – tintával, gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással – illetve a küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni. Lehet függő, ragasztott vagy varrott címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a küldeményre, hogy az a kezelés során ne válhasson le.

Mindig tüntesse fel a teljes címet, azaz a várost, a közterület pontos nevét, a házszámot és az irányítószámot, az emeletszámot és ajtószámot is.

A címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a küldemény előoldalán.

A küldeményeken a feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:

– a címzett (címzettek) nevét, vagy elnevezését;

– a küldemény rendeltetési helyét – település nevét;

– a címhelyet – az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs, helyrajzi számot), a lépcsőház számot;

– a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével;

– címhely irányítószámát;

– külföldre címzett küldemény esetében az ország nevét és a külföldi címzett telefonos elérhetőségét.

Amennyiben a feladó a küldeményen több címet tüntet fel, akkor az első helyen feltüntetett címet, ha az egyik cím postafiókot jelöl, a Szolgáltató a másik címet veszi figyelembe visszakézbesítési címként.

A nemzetközi szállítmányok esetében tüntesse fel a felvételi és kézbesítési címen tartózkodó  kapcsolattartó nevét, telefonszámát (országnak megfelelő) és irányítószámát is.

6. A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése

6.1. Díjak megállapítása

Az ÁSZF-ben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért az ügyfél – első sorban a Megrendelő – díjat tartozik fizetni a Szolgáltató által kiállított díjbekérő vagy számla ellenében.

A szolgáltatások díját, jelen ÁSZF 2. Melléklete, a hatályos Díjszabás tartalmazza.

A Szolgáltató honlapján működő, megrendeléshez használható díjkalkulátor és a Szolgáltató számláján a mindenkori adózásra és ÁFA fizetésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően már bruttó összegeket jelenít meg. Tekintettel arra, hogy az ÁFA %-os mértékű számítási metodikája miatt a megrendeléskor díjkalkulátor által megjelölt összeg és a számlázó program működéséből fakadóan – a díjfizetést követően megküldött – számlán szereplő összeg között esetleges eltérés lehet kerekítési okból, ezért Szolgáltató felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy a kizárólag kerekítési különbségből eredő esetleges többletfizetést a Szolgáltató nem vállalja visszafizetni.

A Szolgáltató honlapján felhívja a Megrendelők figyelmét az olyan egyéb hatósági költségek felmerülésére, melyek a nem Uniós országokba történő szállításoknál merülhet fel. A futárpartnerektől kapott vám- és adó illetékek, valamint egyéb többletköltségek továbbszámlázását a Szolgáltató a mindenkori Megrendelőnek számlázza tovább. Amennyiben a csomagról a címzett lemond, úgy a többletköltségek a mindenkori Megrendelőre/Feladóra hárulnak. Amennyiben a Megrendelő is lemond a csomagról, úgy a csomag a Szolgáltatóhoz kerül megőrzésre, de a vámköltség megfizetése továbbra is a Megrendelőre hárul.

Tájékoztatja továbbá a Szolgáltató a Megrendelőket, hogy amennyiben a forintban kiállított számla ellenértékét az ügyfél más devizanemben fizeti meg a Szolgáltató részére, úgy Szolgáltató jogosult a díjat fizető Megrendelők részére az árfolyam különbözetből eredő díjkülönbségre számlát kiállítani, amennyiben az eredeti számla ellenértékének Szolgáltatónál történő jóváírás napján érvényes átváltási áron forintban számított összege alacsonyabb a szolgáltatás ellenértékénél. Ezzel egyidejűleg Ügyfelek elfogadják, hogy Szolgáltatót nem terheli semmilyen visszafizetési vagy megtérítési kötelezettség, amennyiben a szolgáltatás díjának más devizanemben történő megfizetése  az árfolyamkülönbségből eredően átszámítva a szolgáltatás forintban megjelölt díját meghaladja.

A Megrendelők tudomásul veszik és elfogadják, hogy mivel az árajánlat megküldésével a Fogyasztó kifejezetten kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése a 3.1. Pont alapján, ezért felmondás esetén köteles megtéríteni a Szolgáltató részére a költségviselő és/vagy Fogyasztó a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Ennek megfelelően amennyiben a Megrendelő, Fogyasztó vagy a feladó olyan időpontban áll el a megrendelésre alapított szolgáltatási szerződéstől, amikor a küldemény felvételét végző futár már úton van, úgy a Megrendelő vagy a feladó egyetemleges kötelezettségük mellett kötelesek a csomagküldés díjának 15%-át és a kiszállási díjat, valamint a Szolgáltató partnerének teljesítése megkezdésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget  megfizetni. Hasonlóképpen a Szolgáltató vállalja, hogy előzetes fizetés esetén visszatéríti a Fogyasztó általi elállásról vagy a felmondásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a fizetést teljesítő félnek az ellenérték megfizetésével azonos módon az ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét, illetve Fogyasztó általi elállás esetén az ellenszolgáltatás teljes összegét. Amennyiben a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, a Fogyasztó által fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell számítani.

Ügyfelek tudomásul veszik továbbá, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő vagy a feladó – bármilyen oknál fogva – a csomag felvételekor kézi fuvar okmányt töltött ki és ennek okán a csomag kézbesítéséért a Szolgáltató partnere közvetlen szedett be díjat az ügyfelek bármelyikétől, és azt később nem térítette vissza teljes mértékben a partnernek fizető ügyfél részére, abban az esetben a Szolgáltató az előre megfizetett díj 50%-át jogosult megtartani, illetve a még meg nem fizetett szolgáltatási díj 50%-ának mértékéről jogosult számlát kiállítani a Megrendelő vagy a költségviselő részére függetlenül attól, hogy a kézi fuvarokmány kitöltése miatt a Szolgáltató nem vagy csak részben tudta teljesíteni a vállalt szolgáltatását.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a küldemény vonatkozásában a megrendelésben megadott adatok eltérnek a Szolgáltató partnerei által végzett mérések során kapott adatoktól, melyből eredően a csomag eltérő súlya vagy mérete miatt többletdíj fizetési kötelezettség keletkezik, úgy a Szolgáltató a Megrendelő vagy a feladó külön hozzájárulása nélkül köteles kifizetni a többletdíjat, melyet a jogcím megjelölésével jogosult kiszámlázni a Megrendelő részére. A Megrendelő vállalja, hogy ezen díjat a Szolgáltató számlájának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizeti Szolgáltató részére.

A Szolgáltató megvizsgálja azon eseteket, amikor a Partner által mért és a Szolgáltató felé kiszámlázott csomag méretek jelentősen magasabbak a Megrendelő által a megrendelés során megadott méreteknél. Amennyiben  háromnál többször fordul elő egy adott Megrendelő esetén a jelentős súlytöbblet, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adott Megrendelőt blokkolja, nem engedve további megrendelés leadását a weboldalon.

A szolgáltatások díját a Szolgáltató határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében a Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról internetes honlapján tájékoztatja.

A Szolgáltató a szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti.

Megrendelők tudomásul veszik, hogy amennyiben a Megrendelő és/vagy a személyétől elváló tényleges költségviselő késedelembe esnek a Szolgáltatót megillető díj megfizetésével a Szolgáltató által kiállított számlán megjelölt határidő elmulasztásával, úgy a Szolgáltatót a követelt díjon felül minden késedelmes nap után a mindenkori törvényes mértékű késedelmi kamat illeti meg.

A Megrendelők tudomásul veszik továbbá, hogy amennyiben a Szolgáltató a lejárt tartozások és egyéb kintlévőségek behajtása iránt bármilyen eljárást indít a díjfizetésre kötelezettel szemben, úgy a kötelezettel szemben a Szolgáltató az eljárás megindításával kapcsolatban felmerült minden költségét, beleértve a 2016. évi IX. törvény által szabályozott behajtási költségátalányt is jogosult követelni. Szolgáltató ezen túlmenően a szolgáltatási díjak 14 napot meghaladó késedelme esetén kizárólag akkor köteles megkezdeni a szolgáltatás teljesítését, amennyiben a késedelemmel érintett megrendelést követő újabb megrendelés teljes díját a Megrendelő vagy a tényleges költségviselő teljes mértékben előre megfizette.

6.2. Díjfizetési módok

A szolgáltatások díjának megfizetés az alábbi módokon lehetséges.

Készpénz: Jelenlegnincs lehetőség készpénzes fizetési módra.

Bankkártya:

A Megrendelő a birtokában lévő bankkártya segítségével, előreutalással teljesítheti a fizetési kötelezettségét. A bankártyás fizető felületre a Szolgáltató weboldala átirányítja a Megrendelőt, ahol megadhatja adatait és teljesítheti a fizetést. A kifizetett szolgáltatásra vonatkozó számla elektronikusan és külön kérésre  postai úton kerül kiküldésre, Megrendelő kérésének megfelelően.

A SimplePay fizetési felületét használva a Megrendelőnek lehetősége van a bankkártya adatok mentésére, meggyorsítva ezzel a következő megrendelés kifizetését.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Megrendelő által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a Megrendelő eseti jóváhagyásával történik, tehát, a Megrendelő valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja a tranzakciót. A sikeres fizetés tényéről Megrendelő minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Megrendelő hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (https://websitecms.allpacka.com) az itt található felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel, Szolgáltató fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót Megrendelő átolvasta, annak tartalmát tudomásul veszi és elfogadja.

Amennyiben a SimplePay fizetési szolgáltató működésében üzemzavar áll be, Szolgáltató alternatív bankkártyás fizetési lehetőséget biztosít Megrendelők számára, mely jelenleg  a Borgun (B-Payment).

Banki átutalás:

A Megrendelő a megrendelés leadása után a megrendelési igazolással együtt díjbekérőt kap elektronikus postafiókjába. Megrendelő tudomásul veszi, hogy kizárólag a szolgáltatás teljes díjának a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezését követően indítja a Szolgáltató a megrendelés feldolgozását.  Szolgáltató ezután küldi meg a  fuvarokmányokat és csak ezek után várható  a futár érkezése a Megrendelő által megadott felvételi címre.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a csomagfelvétel időpontjánál szem előtt tartja a szolgáltatás díjának Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezésének várható idejét. Ez a jelenlegi GIRO rendszerben átlagosan 2-3 óra, mely idő az egyes bankok esetében eltérő lehet.

A szolgáltatás díjának a Szolgáltató bankszámlájára történt beérkezését követően Szolgáltató kiállítja az ÁFAs számlát, melyet elektronikusan küld el Megrendelő email címére. Megrendelő külön kérésére a Szolgáltató postai úton is megküldi a számlát.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelésben leadott csomag méretei, súlya, tartalma eltér a honlapon leadott értékektől/tartalomtól, a Szolgáltató felfüggesztheti a szolgáltatás végrehajtását. Amennyiben az eltérő adatokból eredően a Szolgáltatót plusz költségek terhelik, jogosult azt a Megrendelő felé továbbszámlázni egy kiegészítő számlában. Szolgáltató csak akkor folytatja a küldemény továbbítását, amikor Megrendelő a kiegészítő számla összegét Szolgáltató bankszámlájára sikeresen befizette és a jóváírás megtörtént a bankszámlán.

6.3. Utánvét szolgáltatás

Megrendelőnek a Füregfutár.hu honlapon kell megadnia, hogy  milyen összeget kíván beszedetni a Szolgáltatóval a Címzettől. Ezen az oldalon szükséges megadni a banki adatokat is. A beszedett értékét a Szolgáltató vagy szerződött Partnere 8 munkanapon belül utalja át a Megrendelő bankszámlaszámára vagy a Megrendelő által megadott más személy rendelkezése alatt álló bankszámlaszámra a számla tulajdonosának egyidejű megnevezésével.

Az utánvét csak belföldön elérhető, kizárólag a honlapon mindenkor megjelölt partnerekkel. A Szolgáltató vagy Partnere a beszedett összeget kizárólag banki utalással fizeti meg a Megrendelő részére, készpénzes kifizetési lehetőséget sem a Szolgáltató sem Partnere nem biztosít.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak nem kötelessége és nem jogosult vizsgálni, hogy a bankszámla létező számla-e és kihez tartozik, illetve semmilyen felelősséget nem vállal arra vonatkozóan, ha az utalás a megadott bankszámlaszámra sikertelen. Az elutalt összeg Szolgáltatóhoz való visszajutása esetén a Szolgáltató a felelős őrzés szabályai szerint köteles az utánvételesen beszedett pénzt megőrizni.

A Megrendelők tudomásul veszik továbbá, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség és kártérítési kötelezettség nem terheli azért, hogy ha a Megrendelő által megjelölt bankszámlára elutalt utánvételes eljárás keretében beszedett összeghez a bankszámla rendelkezésre jogosultja a bankszámlát érintő egyéb eljárás (pl. Inkasszó) miatt nem tud hozzáférni.

6.4. Adattovábbítási nyilatkozat

Magyar nyelvű nyilatkozat
Elfogadom, hogy a(z) Fürgefutár.hu Kft. (1027 Budapest, Horvát utca 14-26.) által a(z) www.furgefutar.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim
átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), valamint a B-Payment Zrt. ( 1132 Budapest, Váci út 4. 1. alb.), mint
adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország,
telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati
segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében
végzett fraud-monitoring.

7. Szolgáltatások

A Szolgáltató minden küldeményt az átvétel elismerését követően könyvelve, nyilvántartva, kézbesítéskor átvetetett és a feladónak az aláírt dokumentumot visszaküldve szállíttat és kézbesíttet.

7.1. Igényelhető szolgáltatások ( a díjakat lásd a 2. Számú Mellékletben)

Futárposta-szolgáltatás közvetítése: a küldemény feladótól történő felvételét követően a kézbesítés 24 órán belül megvalósul a Szolgáltató partnere teljesítésével a Szolgáltató közvetített információi, és szervezése okán.

Expressz postai szolgáltatás közvetítése: keretében a Szolgáltató partnere a küldeményt a feladótól felveszi, majd beszállítja azt feldolgozó pontjára, ahol megtörténik a küldemény őrzése, raktározása, feldolgozása. A küldeményt a felvételt követően belföldön a következő munkanapon, az EU tagországaiban legkésőbb a felvételt követő 3. Munkanapon, egyéb országokban legkésőbb a felvételt követő 5 munkanapon belül kézbesíti a Szolgáltató partnere teljesítésével a Szolgáltató közvetített információi, és szervezése okán.

Speciális többletszolgáltatásnak minősülnek az alábbiak:

 1. A postai küldemény nyomon követhető kezelése;
 2. Időgarantált szolgáltatás – kizárólag a honlapon mindenkor megjelölt partnerekkel;
 3. Utánvét-szolgáltatás.

Egyedi különszolgáltatás:

 1. Aznapi csomagkiszállítás
 2. Háromországos szállítás
 3. Telephelyről való csomagátvétel

A küldemény díját a 6. Fejezet rendelkezései szerint kell megfizetni.

7.2. Felvétel

A küldemények felvétele meghatározott időben írásban bejelentett igény alapján, a feladó telephelyén vagy címén történik. A Szolgáltató közli az ügyféllel a telephelyi felvétel partnere által történő várható időpontját.

A küldemények felvételét a Megrendelő és a Szolgáltató írásbeli megállapodása alapján a Szolgáltató által közvetített partnere által foglalkoztatott futár végzi.

A felvételi címen nem kötelező a Megrendelőnek jelen lennie, amennyiben a Megrendelő és a feladó személye elválik egymástól. A felvétel teljesítéséhez az szükséges, hogy a Megrendelőnek megküldött okmányokat kinyomtatva magánál tartsa a feladó. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak vagy partnerének nem kötelessége a Megrendelő és a feladó közötti bármilyen kapcsolatot vizsgálnia és nem is vizsgálja, csak a kinyomtatott okmányok bemutatására, illetve a  feladó személy személyazonosító okmányainak bemutatására, illetve adatainak megadására szólíthatja fel a feladó címen jelenlévő személyt. Szolgáltató és partnere a felvételi helyszínen – alapos gyanú esetén – felszólíthatja a jelen lévő feladót, hogy igazolja a csomag tartalmának bemutatásával és átvizsgálási lehetőségével, hogy a csomag nem tartalmaz tiltott vagy jogszabályba ütköző tárgyakat. Amennyiben a feladó ezen felhívásnak nem tesz eleget, úgy a futár megtagadhatja a csomag felvételét, mely esetben a jelen ÁSZF csomag felvételének megtagadására vonatkozó szabályai alkalmazandóak.

A szolgáltatási szerződés létrejöttét, valamint a küldemény Szolgáltató által közvetített partnere általi átvételét a Szolgáltató vagy partnere okirata bizonyítja, melyen szerepel az átvevő személy aláírása és az átvétel időpontja, valamint a szolgáltató és/vagy partnere adatai.

Amennyiben szemrevételezés után a küldeményt a futár személyes biztonságára nézve veszélyesnek vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli meg, vagy ha a küldemény szállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen szállítható küldemény az ÁSZF 1. Mellékletében rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasítja.

7.3. Tömeg és mérethatárok

A Szolgáltató partnereivel szállítható küldemények tömeg – és mérethatárai a szállítási eszköz figyelembevételével a következők:

– gépkocsival történő szállítás esetében 40 kg lehet.

Legnagyobb befoglaló méret autós szállítás esetén (hosszúság x szélesség x magasság) 3 kiterjedésbeli méret a 3 métert nem haladhatja meg.

8. A küldemények kézbesítése

8.1. A kézbesítés általános szabályai

A Szolgáltató partnere a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a küldemény címzettje ettől eltérően rendelkezik.

Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a Szolgáltató partnere vagy tájékoztatása alapján a Szolgáltató a feladót lehetőség szerint telefonon értesíti. Ha telefonon nem elérhető, úgy értesítőt hagy a címen, s általános szerződési feltételeik alapján, ismét megkísérli a kiszállítást. A küldeményt a feladó rendelkezése szerint – a Szolgáltatónak egyébként esedékes teljes díj kiegyenlítése mellett – visszakézbesíti a futár.

A nem megfelelő vagy beazonosíthatatlan (azaz a címzett pontos kézbesítési helye a helyszínen sem állapítható meg) címzés a Szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő vagy beazonosíthatatlan cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól, illetve ezzel egyidejűleg ugyanúgy jogosult a teljes szolgáltatási díjáról a Megrendelő vagy költségviselő részére számlát kiállítani.

8.2. A kézbesítés helye

8.2.1. Házhoz kézbesítés

A Szolgáltató partnere belföldön minden küldeményt házhoz kézbesít.

8.2.2. Közvetett kézbesítés

A szolgáltató partnere a küldeményt a címzett magánszemély helyett jogszabályban meghatározott esetekben az adott címen működő szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.

Közvetett úton nem kézbesíthető:

– a sérült könyvelt küldemény;

– a „saját kézbe” különleges szolgáltatással feladott küldeményt;

– utánvétellel terhelt küldemény;

– minden további küldemény, melynek közvetett kézbesítését jogszabály vagy a felek megállapodása kizárja;

– az a küldemény, melynek közvetett kézbesítő részére történő kézbesítése ellen a címzett írásban tiltakozik.

A közvetett úton nem kézbesíthető küldemények érkezéséről a szolgáltató partnere a címzettet értesítő hátrahagyásával tájékoztatja.

A közvetett kézbesítő köteles a saját részére (alkalmazottai részére) érkező küldeményeket elkülönítetten kezelni.

8.3. Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére

Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.

A szolgáltató partnere minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesíti.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult. A szolgáltató és partnere a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet részére címzett küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet – megnevezése nélkül – címe (levelezési címe) szerepel.

A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.

Amennyiben a természetes személy címzett a kézbesítés megkísérlésének időpontjában nem tartózkodik a címen, a postai küldeményt elsősorban az ott tartózkodó meghatalmazottja részére kell kézbesíteni.

Ha a kézbesítés megkísérlésének időpontjában sem a természetes személy címzett, és – a helyettes átvevő nyilatkozata szerint – a meghatalmazott sem tartózkodik a címen, a postai küldemény az ott tartózkodó helyettes átvevőnek is kézbesíthető.

Helyettes átvevőnek minősül

 1. a) a címzett 14. életévét betöltött, a polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozója,
 2. b) a címhelyen lévő ingatlan bérbeadója vagy a címzett szállásadója, ha az természetes személy.

Ha a postacsomag kézbesítése megkísérlésének időpontjában jogosult átvevő nem tartózkodik a címhelyen, a postai szolgáltató a küldemény átvételére – alkalmi átvevőként – jogosultnak tekintheti a címhely szerinti közvetlen szomszédot abban az esetben, ha erről a feladó egyedi szerződésben, vagy az általános szerződési feltételek alapján külön így rendelkezett, és ehhez a címzett is hozzájárulását adta. A közvetlen szomszédnak történő kézbesítés megtörténtéről a postai szolgáltató a címzettet értesítő elhelyezésével tájékoztatni köteles. Nem kézbesíthető a közvetlen szomszédnak a sérült állapotban lévő postacsomag.

A postai szolgáltató a postai küldeményt a címben megjelölt hely helyett kézbesítési ponton kézbesíti

 1. a) a küldeményt, ha a személyes átadással kézbesítendő küldemény kézbesítése a szolgáltatón kívülálló okból sikertelen volt, és a címen nem került sor az átvétel megtagadására,
 2. b) azt a postai küldeményt, amelyet – a feladó, illetve a címzett és a postai szolgáltató között létrejött megállapodás alapján – kézbesítési ponton kell kézbesíteni,
 3. c) az értéknyilvánítás többletszolgáltatással feladott küldeményt.

A kézbesítési ponton a címzett, a címzett meghatalmazottja és a cím szerinti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező helyettes átvevő jogosult a küldemények átvételére.

         8.3.1. Könyvelt postai küldemények kézbesítése a címtől eltérő helyen

A könyvelt postai küldeménynek a címhelyen való sikertelen kézbesítése esetén a küldeményt a postai szolgáltatóhelyen vagy az e célból üzemeltetett kézbesítési ponton a címzett rendelkezésére kell tartani, bejelentésköteles szolgáltatás esetén a postai szolgáltatási szerződés rendelkezései szerint kell eljárni. A rendelkezésre tartás helyéről, idejéről és az átvétel feltételeiről a címzettet értesíteni kell. A rendelkezésre tartás ideje nem lehet 5 napnál rövidebb.

8.3.2. Az átvétel elismerése

A küldemény átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni.

Ha magánszemélynek címzett küldemény átvételét nem a címzett ismeri el, az átvevő köteles a címzett és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni.

Az aláírás megtagadása esetén a szolgáltató partnere révén a küldeményt – az ok feltüntetésével – visszaküldi a feladónak.

Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt küldeményt írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a küldemény átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a címzett személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles.

A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett küldeményt a címzett helyett a törvényes képviselőnek vagy a gondnoknak kézbesíti a szolgáltató. A törvényes képviselő vagy a gondnok e minőségét jogerős hatósági határozattal, hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja.

A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett küldeményt a szolgáltató partnere révén – az e tényekről történő tudomásszerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a feladónak.

8.3.2. Visszavétel, visszaküldés

A tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a Szolgáltató partnere révén  köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni.

Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen küldeményeket a Szolgáltató partnere révén a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat – a címzettnek történő kézbesítés sikertelensége esetén – visszaküldi a feladónak.

A Szolgáltató partnere révén a szabályosan kézbesített utánvételes küldeményt nem veszi vissza, ha az utánvétel elszámolására vonatkozó okiratot már továbbította.

Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, úgy azt a Szolgáltató partnere révén, a Megrendelő költségére, az átvételi határidők mellőzésével és az ok feltüntetésével visszaküldi a küldemény feladójának.

Amennyiben a futár elhozza a csomagot a felvételi címről, de hiányos dokumentumok (vámpapírok, számla, egyéb a szállításhoz szükséges okmányok, melyekről a Szolgáltató előzetesen tájékoztatta a Megrendelőt) indokával visszaviszi azt a felvételi címre, azt a Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató – mivel a fennakadás a Szolgáltató hibáján kívül történt – ezt a többlet költséget kiszámlázza a Megrendelő részére. A többlet költség jelen esetben az eredeti szállítási költség 50 %-a.

Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a szolgáltató partnere e tényt a kézbesítési okiratra és a küldeményre feljegyzi.

Ha a küldemény a Szolgáltatón vagy partnerén kívüli okból nem kézbesíthető, a szolgáltató partnere útján azt – az ok megjelölésével – a küldemény feladójának visszaküldi.

9. Tájékoztatás, panasz

9.1. Tájékoztatás

A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.

E-mail-ben, internetes honlapon az igénybevevők részére közzé teszi:

– Általános Szerződési Feltételeket;

– az alkalmazott díjakat;

– az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;

– minden egyéb közérdekű információt.

9.2. Felhasználói bejelentések, panaszok

A Szolgáltatónak a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítania kell, hogy igénybevevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék.

A Megrendelők panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:

 • emailben
 • telefonon;
 • levélben;
 • a fuvarlevélen írott formában;

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A Szolgáltató a postai küldemény részleges elveszésére vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a panaszok között tartja nyilván.

A Szolgáltató által végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napos határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő hat hónapon belül tehető.

A Szolgáltató a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni.

Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a Szolgáltató a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A Szolgáltató a panaszt kivizsgálja, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek válaszol.

A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. A Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetében 5 napon belül, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított 15 napon belül a panaszos írásban tájékoztatja. A külföldi szolgáltató késedelmesen megküldött tájékoztatása esetén a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért felelős belföldi szolgáltatót felelősség abban esetben nem terheli, ha mindent megtett a szerződéses partner szolgáltatójától beszerzendő adat, információ határidőben történő rendelkezésre bocsátása céljából.

A Szolgáltató valamennyi panaszról nyilvántartást vezet.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a panaszos a Hatósághoz fordulhat.

10. Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, ezért az ügyfelek, bármilyen Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő, más módon érintettek által megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseit maradéktalanul betartva, az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezeli és tartja nyilván.

Jelen adatvédelmi szabályzat alapján a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy a szolgáltatásai igénybevételéhez személyes adatok megadása szükséges, melynek kezelésével kapcsolatos eljárást a jelen szabályzat tartalmazza azzal, hogy a jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató az Infotv. és a GDPR, a Ptk., valamint az elektronikus szolgáltatásokra és a személyes adatkezelésre vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-53877/2012

10.1 SZEMÉLYES ADAT GYŰJTÉSE

A Szolgáltató a szolgáltatása nyújtásához személyes adatokat gyűjt be, melyeket az Ügyfelek Szolgáltató szolgáltatásának igénybe vétele érdekében történő önkéntes rendelkezésre bocsátása útján szerez meg.

Személyes adatnak minősül a közvetetten vagy közvetlenül azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, így különösen,e nem kizárólagosan:

 • név, cégnév,
 • cím, földrajzi adatok,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • bármely elérhetőségi, kapcsolattartási adat,
 • szállítással kapcsolatos információk (így például a tényleges átadó/átvevő adatai, elérhetőségei, címe, stb,)
 • az Ügyfél, illetve a csomagküldési folyamatban részt vevő bármely személy azonosítására alkalmas adat,
 • a Szolgáltató honlapján (akár a szolgáltatás megrendeléséhez szükséges online eljáráskor megadott) vagy a Szolgáltató részére az Ügyfél vagy a csomagküldési folyamatban részt vevő személy által megadott adat.

A fentieken túlmenően a Szolgáltató oldalának használata során az Adatkezelő részére tárhely-szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak az Érintettek internethasználatával kapcsolatos adatok (pl. IP cím, böngésző típusa, stb.), amelyet a Szolgáltató nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei az irányadóak, melyek Infotv.-nek és GDPR előírásainak való biztonságos megfelelőségét Szolgáltató megköveteli.

Ezen összesített technikai adatokból a Felhasználó/érintett személyére, profiljára nem lehet következtetni, ezeket az információkat a Szolgáltató tárhely-szolgáltatója személyes azonosítására alkalmatlan módon, kizárólag a Weboldalak technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

A Szolgáltató a felhasználói élmények fokozása, és a személyre szabott böngészés érdekében a honlap látogatásakor a honlapokon végbemenő munkamenet azonosító tárolására használatos cookie-kat helyezhet el az Érintettek számítógépén. A cookie egy rövid karaktersorozatot tartalmazó, apró méretű file, amely az Érintett böngészőjének azonosítására szolgál.

A cookie-k nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. A cookie-k személyes adatokat nem tartalmaznak és személyes adatbázissal sem kerülnek egybevetésre.

A cookie-k segítenek a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásában, használatukról az oldalra érkező látogatót felugró ablak tájékoztatja. A felugró ablakban olvasható tájékoztató szöveg elolvasását követően a felhasználó az elfogadás gomb megnyomásával engedélyezheti a cookie-k használatát. Az Érintett jogosult a böngészőjének beállításaiban a cookie-k letiltására, kikapcsolására, valamint az új cookie-k elfogadására, illetve azok beállítására is.

10.2 SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSE, FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató a fentiek szerinti adatokat kezeli, azaz a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely műveletet, vagy műveletek összességét hajtja végre adatkezelőként, így a rendelkezésére bocsátott és begyűjtött személyes adatokat:

 • gyűjti,
 • rögzíti,
 • rendszerezi,
 • tagolja,
 • tárolja,
 • azokat átalakíthatja,
 • megváltoztatja,
 • lekérdezheti,
 • betekinthet,
 • továbbíthatja, terjesztheti, egyéb módon hozzáférhetővé teheti az arra jogosultaknak,
 • összehangolhatja, összekapcsolhatja,
 • korlátozhatja,
 • törölheti,
 • megsemmisítheti

a személyes adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően.

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.

A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott, vagy bármilyen más módon megszerzett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjára) különös figyelemmel:

 • szerződés teljesítése (azaz a megrendelt, Szolgáltató által teljesítendő szolgáltatás teljesítése)
 • valamint a Szolgáltató szolgáltatásának Postatörvény hatálya alá tartozására tekintettel a Postatörvényben foglalt kötelezettségek teljesítése

céljából használja fel.

A szolgáltatás teljesítése keretében a Szolgáltató a személyes adatok, Ügyfelek vagy a csomagküldési eljárásban részt vevő bármely személy által megadott információk a Szolgáltató részére különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szerződés teljesítési szakaszokhoz szükségesek:

 • a csomag tartalmának ellenőrzéséhez azzal, hogy az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg,
 • a szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetési, pénzügyi ügylet lebonyolításához,
 • a csomag felvételének megszervezéséhez,
 • a csomag szállításához, és a csomag nyomon követéséhez,
 • a szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen egyéb kiegészítő szolgáltatás, logisztikai igény teljesítéséhez,
 • a szolgáltatás ellenértékének beszedéséhez,
 • a csomaggal kapcsolatos esetleges panaszok, kárigények kivizsgálásához,
 • a szolgáltatás folyamatos minőségfejlesztéséhez és a magas színvonalú szolgáltatás megtartásához,
 • külön elfogadás esetén marketing anyagokhoz, időleges események, kedvezmények lefolytatásához,
 • jogi eljárásokhoz, jogi igény érvényesítéséhez, amennyiben szükséges,

A Szolgáltató és partnere:

– a zárt küldeményt – e pontba foglaltak kivételével – nem bonthatja fel;

– a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;

– a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – mással nem közölhet hatósági eljárás kivételével;

– a küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével másnak át nem adhatja;

– a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.

A feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a postai küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja, illetve a postai küldemény egyedi azonosító adatát (pl. kód, küldeményazonosító), továbbá szükség esetén a feladó és címzett nevét és a küldemény címét a Szolgáltatóval elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli.

A Szolgáltató vagy partnere a zárt küldeményt felbonthatja, ha

– a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;

– a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;

– kézbesíthetetlen postacsomag őrzési ideje lejárt.

A küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a Szolgáltatónak az alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közreműködői közül kell kijelölnie. Ha a bizottság nem működtethető, a felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosított képviselőjének jelenlétében történhet. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

A Szolgáltatónak és a közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a Szolgáltató igénybevételével továbbított küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. A Szolgáltató és a közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.

Hangfelvétel készítése

A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy a Szolgáltatóval folytatott minden telefonos beszélgetést – különösen a panaszkezelésre vonatkozó bejelentéseket – rögzíti, melynek tényéről a beszélgetés megkezdésekor tájékoztatja az Ügyfeleket. A hangfelvétel készítése az Ügyfelek önkéntesen adott hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást megadottnak kell tekinteni azzal, hogy az Ügyfél a tájékoztatást követően vonalban marad és a telefonkapcsolatot fenntartja.

A hangfelvétel készítésének célja a Szolgáltató és az Ügyfelek közötti egyeztetések, Ügyfél bejelentések tartalmának igazolása.

A Szolgáltató a hangfelvételeket a mindenkori adatvédelmi szabályoknak megfelelőn kezeli visszakereshető módon.

A telefonbeszélgetésről készült hangfelvételt az Ügyfél kérésére a Szolgáltató ingyenesen meghallgathatóvá teszi, illetve panasz bejelentés esetén a hangfelvételekről a Szolgáltató igény szerint másolatot küld az Ügyfélnek megrendelésenként egy alkalommal ingyenesen a hangfelvétel iránti kérelem bejelentésétől számított 30 napon belül. Ezt meghaladó esetekben az Ügyfél a felmerülő költségek megtérítése mellett jogosult hangfelvételről másolatot vagy szó szerinti leiratot kérni.

A hangfelvételeket a Szolgáltató 1 évig őrzi meg, majd ezen határidőt követően törli azokat, amennyiben jogérvényesítési vagy más hatósági eljárásban nem kerül felhasználásra.

A hangfelvétel készítésére vonatkozó minden további eljárásra, így az adatok törlésére, valamint a hozzájárulás megtagadására vonatkozó kérdésekre az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései irányadóak.

10.3 SZEMÉLYES ADAT MEGOSZTÁSA, TOVÁBBÍTÁSA

A Szolgáltató az adatokat nem kizárólag saját informatikai rendszerén és nyilvántartásában kezeli, hanem az adatkezeléshez az alább olvasható harmadik személyt, mint adatfeldolgozót vesz igénybe az adatok biztonságos kezelése érdekében.

Adatfeldolgozó cég neve: Domain Regisztráció Kft

Adatfeldolgozó cég címe: 1063 Budapest Szinyei Merse u 10

Adatfeldolgozó cég cégjegyzékszáma: 01-09-903212

Ennek keretében mind a Szolgáltató, mint adatkezelő, mind az Adatfeldolgozó biztosítják, hogy az Infotv.-ben és a GDPR-ban előírt biztonsági előírások megtartását azzal, hogy amennyiben a jelen szabályzat vagy a jogszabály a személyes adat kezelése tekintetében kötelezettséget ír elő az adatkezelőnek, úgy azon kötelezettségek az adatfeldolgozót is terhelik.

Ezt meghaladóan a Szolgáltató közvetített szolgáltatásából következően a csomagot ténylegesen fuvarozó partnerei részére továbbíthatja a személyes adatokat függően attól, hogy a Megrendelő által leadott megrendelésében, vagy a megrendelés alapján Szolgáltatóval fennálló szerződéses jogviszony hatálya alatt, mely fuvarozót jelölte meg kiválasztott ténylegesen teljesítő félként.

Ezen túlmenően a Szolgáltató birtokában lévő adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve bármely hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

A Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott, Szolgáltatóra vonatkozó adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

A Szolgáltató fokozottan együttműködik a hatósági – és azon belül is kiemelten a büntető – eljárásokban az érintett hatóságokkal az adatszolgáltatás útján jogellenes magatartások felderítése és/vagy megelőzése végett.

A Szolgáltató vállalja, hogy az általa begyűjtött és kezelt személyes adatokat a szerződés teljesítésével összefüggésben is – a hatósági együttműködést meghaladóan – csak olyan harmadik személynek, partnernek, adatfeldolgozónak továbbítva, vagy osztja meg velük a személyes adatokat, akik a személyes adatkezelésre vonatkozó mindenkori előírásoknak, így különösen az Infotv. és a GDPR rendelkezéseinek megfelelnek és szintén vállalják a személyes adatkezelésre vonatkozó előírások megtartását.

10.4 TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATRÓL, MIT TEHET A SZEMÉLYES ADAT ÉRINTETTJE A SZEMÉLYES ADATÁVAL

TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az általa vagy rajta keresztül harmadik személy által kezelt személyes adatok vonatkozásában az érintettek saját személyes adatairól tájékoztatást kérhessen és vállalja, hogy a tájékoztatást kérő érintett saját, Szolgáltató vagy harmadik személy által kezelt személyes adatai köréről, az adatkezelés módjáról és felhasználás mértékéről tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan, közérthető formában tájékoztatást ad.

HOZZÁFÉRÉS

A személyes adat érintettje jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adataink kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon a GDPR ide vonatkozó rendelkezéseiben megjelölt információkról. Ehhez kapcsolódóan az érintett többek között kérheti a Szolgáltatótól a személyes adatai másolatának rendelkezésre bocsátását is, mellyel kapcsolatban a másolási, vagy egyéb adminisztrációs díjat a Szolgáltató felszámíthatja.

HELYESBÍTÉS ÉS TÖRLÉS

Az érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kiegészítse a szükség szerint a hiányos személyes adatokat a szükség szerint érintettől bekért kiegészítő nyilatkozat alapján.

Az érintett jogosult továbbá arra is, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az a GDPR vonatkozó rendelkezése szerinti bármely feltétel szerint tovább nem kezelhető.

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSA

Az érintett jogosult arra, hogy a GDPR és a személyes adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokban meghatározott feltételek esetén kérje a Szolgáltatót, hogy az korlátozza az adatkezelést. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Szolgáltató az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

ADATHORDOZHATÓSÁG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató, mint adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató a GDPR vonatkozó előírásában foglaltak teljesülése esetén.

TILTAKOZÁS

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatai GDPR meghatározott előírása szerinti kezelése ellen, ideértve az előírásban megjelölt feltételeken alapuló profilalkotást. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igényel előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉS EGYEDI ÜGYEKBEN (PROFILALKOTÁS)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ide értve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az említett jog nem gyakorolható a GDPR előírásai szerint meghatározott esetekben.

10.5 PANASZ, JOGORVOSLAT

A Szolgáltató vállalja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos hozzá bejelentett panaszokat, kifogásokat kéréseket a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül – a kérelem összetettségétől és a kérelem több kérelmet magában foglaló jellege esetén további 30 nappal meghosszabbítva legfeljebb 60 napos időtartam alatt – kivizsgálja és tájékoztatja eljárásáról vagy eredményéről az érintett kérelmezőt.

Az érintettek az Infotv., a GDPR és egyéb vonatkozó jogszabályok szerint gyakorolhatják az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat, illetőleg az adatkezeléssel szemben tiltakozhatnak, adataik helyesbítését, zárolását, törlését kérhetik, bírósághoz fordulhatnak, illetve a kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén, vagy ha a tiltakozása elutasításra kerül, úgy az érintett bírsághoz fordulhat.

10.6 EGYÉB

Jelen nyilatkozat elolvasásával és elfogadásával az Ügyfelek, valamint minden érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen nyilatkozatban megjelölt, a Regisztrációkor, Hírlevélre történő feliratkozáskor, illetve a Kapcsolatfelvételkor megadott személyes adatait kezelje. Az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Regisztráció, Hírlevélre történő feliratkozás, illetve Kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait a fentiekben megjelölt adatfeldolgozó részére továbbítsa. Az érintett bármikor kérheti a Szolgáltatótól a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. A Szolgáltató az érintett által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a személyes adatot megadó személy felelős.

A Szolgáltató az érintett vagy más által megadott személyes adatokat harmadik személy számára – a jelen szabályzatban foglaltakon vagy a jogszabályi előírások szerinti mértéket meghaladóan túlmenően – kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz az érintett, vagy az Ügyfél kifejezetten hozzájárul, illetve amennyiben a Szolgáltatót erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi. Amennyiben az érintett személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, adatkezelő erről az érintettet haladéktalanul e-mailben értesíti.

A Szolgáltató jelen adatkezelési szabályzatot bármikor, egyoldalúan, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosíthatja.

11. Csomagbiztosítás

11.1 Csomagtartalom biztosítása

A Szolgáltató honlapján, a megrendelés során megadható értékekre biztosítás köthető. A biztosított értékeket minden esetben a Megrendelő számlával köteles igazolni.

Az 5.1.2. bekezdésben leírt csomagolások ellenére is bekövetkezhetnek károk, amelyek rendezésénél az alábbiak kiegészítik a felelősségi szabályokat.

A Szolgáltató a továbbításra átvett csomagok esetében mindenkor, a megállapodásban foglalt mértékig vállal kárfelelősséget, minden esetben csak az első kárig, a 12. pontban megfogalmazott feltételek mellett.

A Szolgáltató általános kárfelelőssége a csomag tartalmának beszerzési, pótlási vagy javítási  értékéig, de külön megállapodás hiányában (nem kért értékbiztosítást, nem biztosította külön a csomagját) csomagonként maximum 50.000.- Ft-ig terjed. Külön biztosítási díj megfizetése esetén a kárfelelősség mértékét a biztosítási megállapodás tartalmazza.

Az értékbiztosított küldeményeknél a Szolgáltató által kínált biztosítási mérték küldeményenként és szolgáltatástól függőn maximum 1.000.000 Forintig terjedhet. A biztosítási határokról a Szolgáltató az alábbi linken tájékoztatja a Megrendelőt: https://websitecms.allpacka.com/hasznos-tudnivalok/van-biztositas-csomagomon/

Nem jogosult kártérítésre az olyan küldemény, amelyben olyan áruféleség található, ami a tiltott, nem szállítható listában szerepel. A feltételekkel szállítható csomagtartalom sérülése esetén annyiban jogosult a kárigény, amennyiben a küldemény csomagolása és tartalma a jelen Általános Szerződési Feltételek 5.1.2. pontjában leírtaknak megfelel és Szolgáltató hiba okán történt a sérülés.

A kárfedezetből kizárt áruféleségek a tiltott, nem szállítható listában található csomagtartalom. A feltételekkel szállítható árukra kizárólag eltűnés esetén adható be kártérítési igény, sérülés, részleges sérülés esetén sem. A feltételekkel szállítható tárgyak listája az általános szerződési feltételek 1. számú mellékletének, 2. számú pontjában találhatók.

Az értékbiztosított küldemények értékét a Megrendelőnek számlával, de legfeljebb értéknyilatkozattal kell alátámasztania. A Szolgáltató nem köteles semmilyen értéket, kártérítés során igényelt összeget kifizetni, hiteles, értéket igazoló dokumentum nélkül.

12. Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért

A Szolgáltató a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elveszését és megsemmisülését is, a Postatv.-ben, valamint jelen ÁSZ-ben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató a nem időgarantált (GLS nemzetközi, TNT Economy, UPS Standard, UPS Expedited, DPD Classic, Parcel Force (Euro Priority) szolgáltatások) csomag késedelmes kézbesítéséért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

A Szolgáltató nem felel a szolgáltatások körében keletkezett kárért (még értékbiztosított küldeményeknél sem):

 • Ha az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett.
 • Nem érvényesíthető kárigénylés azokban az esetekben, ha a csomagtartalom nem sérült, de maga a csomagolás igen.
 • Nem érvényesíthető kárigénylés abban az esetben sem, ha az áru sérült, de a csomagolás nem.
 • Vis maior esetekben: időjárási körülmények, közlekedési forgalomban beállt fennakadások miatti késedelem, háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében;
 • Ha a küldemény belső tartalma nem az 5.1.2. pontban meghatározott feltételek alapján került átadásra a futárszolgálatnak. Különös tekintettel, ha a küldemény törékeny tartalmat is tartalmazott
 • A közvetett kárért, elmaradt haszonért.
 • A küldemény bármely magyar vagy külföldi hatóság általi lefoglalásásból vagy a küldemény bármely magyar vagy külföldi hatósági eljárás miatti kézbesítésének meghiúsulása okán keletkezett.
 • A Szolgáltatón kívüli harmadik személy szabálysértési magatartása vagy bűncselekmény elkövetésével okozott kárért.
 • Az ügyfél (Megrendelő, feladó, címzett) szabálysértési magatartása vagy bűncselekmény elkövetésével idézte elő a kárt.
 • Ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta.
 • Ha a küldemény tartalma a postai szolgáltatásból kizárt vagy ha feltételesen szállítható, és a feladó nem teljesítette a feltételes szállításra vonatkozó követelményeket.
 • Ha a küldeménybe olyan tartalom is került, ami a megrendelés során nem volt feltüntetve s a szállításból ki van zárva vagy csak feltételekkel szállítható, s emiatt a küldemény megállt, megsemmisült, visszafordításra került a felvételi címre, a Szolgáltató nem köteles jóváírni a már kifizetett szolgáltatási díjat.
 • Ha a küldeményben olyan áru került, mely kifolyt, szivárgott, s ezáltal tönkretette a dobozban található egyéb terméket, kártérítés nem jár az ilyen sérülésért.
 • Bőrönd, mint csomagolóanyag sérülése estén nem jár kártérítés (görgő, kerekek, fogantyú)
 • Használt áru kártérítésének esetében, a jelen általános szerződési feltétel, 3.1.1. k. pontja az irányadó.
 • A Megrendelő a Szolgáltató által megküldött formanyomtatvány(oka)t nem nyomtatta ki, nem juttatta el a feladóhoz, vagy a Megrendelő és/vagy a feladó a formanyomtatvány(oka)t úgy töltötte ki, melynek eredményeként a kézbesítést nem a Megrendelésben leadott feltételekkel, vagy késéssel teljesítette a Szolgáltató partnere és ennek okán kár merül fel,
 • A Megrendelő és/vagy a feladó hibájából nincs a feladónál a csomag feladásakor a Szolgáltató által megküldött formanyomtatvány és ennek okán kézi fuvarlevelet kell a feladónak a helyszínen kitölteni, mely eltér a megrendelésben megjelölt adatoktól vagy melynek eredményeként a kézbesítést nem a Megrendelésben leadott feltételekkel, vagy késéssel teljesítette a Szolgáltató partnere és ennek okán kár merül fel,
 • A Megrendelő vagy a feladó a különleges kezelést igénylő küldemény esetén előzetesen nem nyilatkozott (pl. Törékeny); illetve

A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:

– a Szolgáltatót: a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;

– a Megrendelőt és a feladót; illetve a címzettet: abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza, továbbá ezen személyek köteles igazolni a csomagolás tartalmának értékét és a kár mértékét.

Közvetett kézbesítés esetén a szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át, az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

A fentieken túlmenően a Szolgáltatóval szemben a Ptk. Szabályai szerint hibás teljesítés esetén a Megrendelő kellékszavatossági vagy jótállási igényt érvényesíthet, azonban a Megrendelő ugyanazon hiba miatt egymással párhuzamosan, párhuzamosan kizárólag egy igényt érvényesíthet.

Kellékszavatossági igény esetén kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve ha ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja az ügyfél, vagy mással kijavíttathatja – vagy végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Az ügyfél a kárát a 11.1.2. Pont szerint érvényesítheti.

12.1. Kártérítés

12.1.1. A kártérítés általános szabályai

A Megrendelő a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét a küldemény részleges elveszését vagy megsérülését – ha az felismerhető – a küldemény kézbesítésekor vagy a küldemény visszakézbesítésekor a kézbesítéskor azonnal jelezni kell, s jegyzőkönyvet kell felvenni róla. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Jegyzőkönyv hiányában vagy, ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor (visszakézbesítéskor) azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül kell a Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni a Fürgefutár.hu internetes oldalán. A bejelentéssel egyidejűleg a kártérítési igényt is jelezni kell.

Az Megrendelő a küldemény késedelmes kézbesítése címén a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.

A Megrendelő kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kárigény bejelentését írásban kell megtenni, vagy azt a Szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni.

Amennyiben a Szolgáltatónak a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.

A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a feladó jogosult. A címzett jogosult, ha:

– a sérült küldeményt átvette; vagy

– a feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte.

A Küldemény átvevője köteles az átvételkor a Küldeményt a fuvarozó jelenlétében megvizsgálni és nyilvánvaló, a Küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén felbontani és a felismerhető hiányosságokról, vagy egyéb károkról a fuvarozóval közösen a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni, továbbá a sérülést és a kárt a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.

Amennyiben a küldemény a címzett tulajdona volt, a Szolgáltató igazolásként köteles elfogadni a távollévők között kötött szerződésről a vállalkozás által jogszabály alapján részére, mint fogyasztónak adott, a termék adásvételével kapcsolatban ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget is tartalmazó visszaigazolást és a küldeményhez nem kapcsolódik a címzett által a kézbesítéskor még megfizetendő további díj.
A Szolgáltató az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

A kártérítés elbírálásának feltétele, hogy a Címzett a kézbesítést követően a csomagolóanyagot és sérült árut megőrízze, attól ne váljon meg. A futárpartnerek a csomagolóanygaot és az árut bekérhetik a kárvizsgálat kivizsgálásához. A csomagolóanyag és sérült áru megőrzését a Szolgáltató az oldalon jelöli, figyelmezteti a Megrendelőt, de a Megrendelő felelőssége, hogy erről a Címzettet tájékoztassa. Amennyiben a Címzett mégis kidobja, felhasználja vagy megsemmisíti a csomagolóanygaot, a sérült árut megjavíttatja, megjavítja vagy kidobja, esetleg visszaküldi a kárvizsgálat előtt, az a kárvizsgálat ellehetetlenítését vonja maga után. Ebben az esetben a Megrendelő elfogadja, hogy a kárvizsgálat nem lefolytatható, a kártérítés negatív eredménnyel záródik.

12.1.2. A kárigény bejelentésének módja

A kárigényt a Fürgefutár.hu kárigény bejelentés oldalán kell megtenni.

Az oldalon meg kell adni a kapcsolattartó adatait, feladó adatait, a címzett adatait, a Fürgefutár.hu megrendelési azonosítót, a kártérítési igény összegét (HUF), a kár pontos leírását. Az oldalon fel kell tölteni egy értéket igazoló számlát vagy értéknyilatkozatot, képeket a csomagról, a sérülésről, valamint a kárjegyzőkönyvet, amennyiben rendelkezésre áll.

A Szolgáltató minden bejelentést rögzít, s kivizsgál. Amennyiben a futárpartnerek további adatokat, dokumentumokat kérnek be, úgy arról a Szolgáltató értesíti a Megrendelőt – ha a kárigényt a Címzett nyújtotta be, akkor őt – azok pótlásáról.

Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos esetekben a feladó – a kárigény jegyzőkönyvön történő összegszerű feltüntetésnél (esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át – veszi vissza – melyet aláírásával igazol.

12.1.3. A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

A küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Szolgáltató a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja.

Az elbírálás eredményéről a Szolgáltató az ügyfelet haladéktalanul írásban (akár e-mailben) tájékoztatja különösen az alábbiak feltüntetése mellett:

 1. a) tájékoztatja a bejelentőt a bejelentés megalapozottságának megállapításához szükséges esetleges további feltételekről és eljárásról, melyek nélkül a bejelentés nem bírálható el érdemben és amennyiben a bejelentőtől szükséges további adatok bekérése ezek benyújtására további – legalább 3 munkanapos – határidőt tűz a Szolgáltató;
 2. ba) amennyiben a bejelentő kérelmét megalapozottnak tartja a Szolgáltató, akkor megállapítja a bejelentés, illetve a kártérítési igény megalapozottságát, és tájékoztatja a jogosultat arról, hogy a kártérítési igény megfizetésének mi a várható időpontja, vagy
 3. bb) – amennyiben a kártérítési igény jogalapját vagy mértékét a Szolgáltató vitatja – tájékoztatja az igény érvényesítőjét arról, hogy a kártérítési igényt milyen körülmények, vagy milyen rendelkezés alapján utasítja el, egyidejűleg tájékoztatja a Szolgáltató a bejelentőt arról, hogy a kártérítési igényét a küldemény feladásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti az illetékes bíróság előtt.

A Szolgáltató az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 60 naptári napon belül intézkedik.

A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.

Amennyiben a Szolgáltató a bejelentő jelzését, bejelentését vagy igényét a jelen Megállapodásban foglalt, illetve a Szolgáltatóra irányadó mindenkor hatályos postai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályban (jelen ÁSZF kihirdetésekor a Postatv.-ben) meghatározott jogvesztő határidőn belül megtette a Szolgáltató felé, és kártérítési igényét a Szolgáltató vitatja vagy a bejelentő kérelmének megalapozottságát megállapító szolgáltatói tájékoztatás bejelentő általi átvételétől számított 60 napon belül Szolgáltató nem fizeti meg az általa elismert és megfizetni vállalt kártérítési igényt, úgy ebben az esetben is az arra jogosult bejelentő kártérítési igényét a küldemény feladásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti az illetékes bíróság előtt.

Amennyiben a kártérítési igény érvényesítője fogyasztónak minősül, akkor a bejelentő kártérítési igényével kapcsolatban békéltető testület előtt fogyasztói jogvitát is kezdeményezhet és ilyen esetben a fogyasztónak minősülő bejelentő által indított fogyasztói jogvita alapján indult békéltető testületi eljárás időtartama a fenti igényérvényesítési időbe nem számít bele.

12.1.4. A kártérítés mértéke

A Szolgáltató a küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a következők szerinti kártérítési átalányt köteles fizetni:

A Szolgáltató a belföldi, garantált idejű (GLS Express, UPS Express Saver, TNT Express), de nem értéknyilvánított (nem kért értékbiztosítást, nem biztosította külön a csomagját) küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén fizetendő kártérítés a szolgáltatásért fizetendő nettó díj tizenötszörösének utalását vállalja.

A Szolgáltató a nemzetközi, garantált idejű (UPS Express Saver és TNT Express), de nem értéknyilvánított (nem kért értékbiztosítást, nem biztosította külön a csomagját) küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén fizetendő kártérítésként a szolgáltatásért fizetett nettó díj visszautalását vállalja.

Utánvétel különleges szolgáltatás esetén a Szolgáltató az utánvételi összeg erejéig felelős, ha a küldeményt az utánvételi összeg beszedése nélkül vagy kisebb összeg beszedésével kézbesítette.

Az Megrendelő tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik és nem terheli kártérítési kötelezettség azon kárigényekért, mely abból ered, hogy a Megrendelőn kívüli személy magának követeli az utánvét összegét, azonban a Szolgáltató az utánvét összegét hiánytalanul megfizette igazolhatóan a Megrendelő vagy a jelen ÁSZF szerint Megrendelő által megjelölt személy részére.

12.2. Eljárás a kártérítés után előkerült küldemények esetén

Ha a küldemény vagy a küldemény tartalmának egy része a kártérítés összegének kifizetését követően megkerül, arról a Szolgáltató a kártérítésben részesültet értesíti. A Szolgáltató a küldeményt kártérítettnek visszaszállítja és ez esetben kártérítettnek a felvett kártérítési összeget nem kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 8 napon belül nem ad választ, azt a Szolgáltató a megkerült küldeményről, illetve tartalomrészről történő lemondásnak tekinti.

12.3. A szolgáltató díj-visszafizetési kötelezettsége

A Szolgáltató a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a küldemény Megrendelőjének vagy amennyiben a személye eltér a Megrendelőtől, a megrendelésben tényleges költségviselőként feltüntetett személy részére visszafizeti.

A Szolgáltató a szolgáltatás díját teljes mértékben visszafizeti abban az esetben, ha a Megrendelő vagy a feladó a szerződéstől – a felvétel helyén a küldemény visszakérésével – a továbbítás előtt eláll, a küldemény a Szolgáltató felróható magatartása következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül érkezett vissza a feladási helyére, Szolgáltató a szolgáltatási szerződést nem teljesítette.

A Megrendelő tudomásul veszik, hogy amennyiben az elállásra a felvétel helyszínén kerül sor és a futár már kiszállít a helyszínre, úgy az elállás okán a Megrendelő vagy a feladó egyetemleges helytállási kötelezettség mellett köteles a Szolgáltató felmerült nettó díját és költségét a 6.1. Pont szerint megfizetni Szolgáltató részére.

A Szolgáltató a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizeti vissza (részleges díjvisszatérítés):

 • A túlfizetett összeget, ha Megrendelő vagy amennyiben a személye eltér a Megrendelőtől, a megrendelésben tényleges költségviselőként feltüntetett személy a küldeményért a díjszabás szerint járó díjnál magasabb díjat fizetett, és ez a Szolgáltató kezelési okirataiból, vagy a küldeményről megállapítható.
 • A lerótt és az új díj közötti különbözetet, ha a Megrendelő vagy a feladó a küldemény címét vagy a kért külön-, vagy különleges szolgáltatást a Szolgáltatónál továbbítás előtt megváltoztatja, és az új rendeltetési hely alapján vagy a megváltoztatott többletszolgáltatás esetén a fizetettnél alacsonyabb díj megfizetésével tartozik.

12.4. Felelősség a postai küldemény késedelmes kézbesítéséért

A garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért a Szolgáltató kártérítést köteles fizetni, kivéve ha bizonyítja, hogy a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A kártérítés összege a garantált idejű belföldi szolgáltatásért fizetett díj kétszerese, a nemzetközi szolgáltatásért fizetett szállítási díj összege.

A Szolgáltató a nem garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért kártérítési felelősséggel nem tartozik

Ha belföldi forgalomban a küldemény kézbesítése – illetve annak megkísérlése – a feladástól számított tizenötödik napon belül nem történik meg, a felek eltérő megállapodásának hiányában a küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a küldemény elveszésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ha elveszettnek tekintendő küldemény előkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A már kifizetett kártérítést azonban kézbesítés esetében sem kell a szolgáltató részére visszafizetni.

13. A Megrendelő felelőssége

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy egyetemleges felelősség terheli minden olyan kötelezettség tekintetében, amely a megrendelésben megjelölt adatok vagy a jelen ÁSZF szerint más ügyfelet terhelnek (pl. A tényleges költségviselő személy nem fizetésért való felelősség, vagy a feladót terhelő kötelezettségek tekintetében).

Az 1.2. Pont szerinti ügyfelek elfogadják, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban – a szolgáltatás közvetített jellegére figyelemmel – kizárólag a Szolgáltató felé tehetnek meg minden nyilatkozatot és csak a Szolgáltatótól kérhetnek tájékoztatást és követelhetnek nyilatkozattételt.  A Megrendelők vállalják, hogy amennyiben ennek ellenére a Szolgáltató partnerével közvetlenül veszik fel a kapcsolatot a megrendelt szolgáltatás vonatkozásában és ezzel kárt okoznak a Szolgáltatónak, úgy kötelesek azt a járulékos költségekre is kiterjedően maradéktalanul megtéríteni Szolgáltató részére.

A Megrendelő és a feladó teljes jogi és anyagi felelősséget vállalnak a Szolgáltatónak okozott minden kárért, mely a mindenkori jogszabályok és a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének megsértéséből ered. Ennek keretében Megrendelő és/vagy feladó kötelesek megtéríteni a Szolgáltató minden felmerült kárát mely különösen, de nem kizárólagosan abból ered, hogy:

 • Valótlan személyes adatokat, illetve valós adatokat más adatának feltüntetve adtak meg,
 • A megrendelés egyéb adatai ellentmondásosak, tévesek, valótlanok vagy megtévesztőek,
 • A megrendelés során a 3.1.1. A) pont szerinti bejelentési és Szolgáltató irányába fennálló tájékoztatási kötelezettségének az Ügyfél – különösen Megrendelő – nem tesz eleget, és ebből eredően Szolgáltatót elmarasztalják vagy anyagi kára keletkezik,
 • A Szolgáltató által megküldött formanyomtatványokat tévesen, ellentmondásosan, megtévesztően, vagy úgy töltik ki, amely a jelen szerződés vagy bármely jogszabály Szolgáltató által történő megtartását lehetetlenné teszi,
 • A csomagolásra irányadó előírásokat, feltételeket nem tartják be,
 • A küldemény tiltott vagy jogszabályba ütköző tárgyat tartalmaz, vagy feltételhez kötött tárgyat tartalmaz, de a feltételt nem teljesítik és a feltétel teljesítése, vagy a csomag valós tartalmára vonatkozó adat tekintetében a Szolgáltatót megtévesztik vagy tévedésben tartják.

14. Szolgáltatások teljesítésének minősége

A Szolgáltató tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az ÁSZF alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbíttatja és ép, sértetlen állapotban kézbesítteti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Szolgáltató és partnere választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően.

14.1. Átfutási idők belföldi forgalomban

A Szolgáltató tevékenységét úgy szervezi és működteti, hogy belföldi forgalomban feladott küldemények végponttól-végpontig mért útvonalára vonatkoztatott továbbítási időtartam a következők szerint teljesüljön:

A Szolgáltató vállalja, hogy az érvényben lévő és leendő szerződéseinek megfelelően, valamint az eseti szerződésekben (fuvarlevelek) megállapodott kézbesítési határidők szerint a küldemények a fuvarlevélen feltüntetetteknek és a feladók akaratának megfelelően kézbesítésre kerüljenek, vagy ennek megkísérlése megtörténjen.

15. Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében

A Szolgáltató együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes.

16. Vegyes rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem rendezett fuvar szolgáltatási tevékenységre a Polgári Törvénykönyv fuvarozást szabályozó mindenkori rendelkezései, valamint a fuvarozásra vonatkozó mindenkori magyar jogszabályok irányadóak.

A postai szolgáltatási tevékenység vonatkozásában a jelen ÁSZF-ben nem rendezett kérdésekben a 2012. Évi CLIX. Törvény (továbbiakban: Postatv.), a postai szolgáltatásra vonatkozó mindenkori magyar jogszabályok és a Ptk. Rendelkezései irányadóak.

A fuvarozási és postai szolgáltatási tevékenységre egyaránt irányadóak az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. Évi CVIII. Törvény, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet  rendelkezései. A Szolgáltató magatartási kódexnek nem aláírója, azonban az ÁSZF az ágazatra és tevékenységére irányadó Postatv. Rendelkezései alapján kerültek kialakításra.

FELÜGYELETI SZERV:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf.: 997.
Telefon: 06-1-468-05-00
Telefax: 06-1-468-06-80
E-mail: info@nmhh.hu

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei.

A szerződő felek közötti szolgáltatási jogviszonyra a felek a magyar jog alkalmazását és a Budai Központi Kerületi Bíróság, valamint értékhatártól függően amennyiben Törvényszéken kezdődik meg az eljárás a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki minden www.furgefutar.hu oldalon, vagy erre továbbutaló honlapon leadott rendelés vonatkozásában.

Szerződő felek elfogadják, hogy amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése jogszabályba ütközne és ennél fogva a jogellenes rendelkezés érvénytelennek minősül, úgy az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályát. Az érvénytelen rendelkezés helyett a felek az eredeti, érvénytelen rendelkezéssel érintett kérdést rendező jogszabályi előírást rendelik alkalmazni.

Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható.

1. számú melléklet:

A szállításból kizárt, illetve a feltételhez kötötten szállítható tárgyak:

A szállításból kizárt tárgyak:

 • Ablak (ablaküveg, üveglap, bekeretezett ablak, üvegpolc, üvegezett ajtó, üvegcsillár stb.)
 • Aerosolos kozmetikai és háztartási szerek (dezodor, bútorápoló, légfrissítő, stb.)
 • Akrilmosdó, kád, wc tartály, mosdókagyló, zuhanykabin, zuhanyfülke, egyéb szaniter, stb.
 • Az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk;
 • Benzines robogó, elektromos bicikli, szobabicikli, futógép, stb.
 • Berendezések, alkatrészek, eszközök, amik kizárólag állítva szállíthatók és nem forgathatók
 • Bőrönd, bőröndbe csomagolt áru
 • Cigaretta és egyéb dohánytermék, e-cigaretta bármilyen mennyiségben
 • Csempe, padlólap stb.
 • Csomagolás nélküli bútor (asztal, szék, dohányzóasztal, üvegasztal, tükör, stb.)
 • Csomagolatlan áru
 • Divatékszerek, nemesfémből vagy drágakövekből készült ékszerek
 • DPD-vel semmilyen élelmiszer, gyógyszer, kozmetikum, kozmetikai termék,  művészeti alkotás, ékszer (ideértve az órákat is), üvegtárgy és minden olyan tárgy, vagy annak egy része, amely üvegből készült, porcelánok, kerámiák vagy más hasonló termékek, antik tárgyak, szőnyegek, bundák és más antik értéktárgyak nem adhatók fel sem belföldi, sem nemzetközi viszonylatban.
 • GLS-el, Parcel Force-al, TNT-vel és UPS-el az alábbi élelmiszer tartalmak nem szállíthatók:
 • Üveges és műanyag kiszerelésben bolti és házi élelmiszer (például: szörp, méz, savanyúság, befőtt, kompót, lekvár, jam, stb.)
 • Romlandó, gyorsfagyasztott élelmiszer, nyers és feldolgozott formában (gyümölcs, zöldség, gomba, füstölt áru, tojás, zsákos krumpli, stb.)
 • Főtt- és készételek
 • Házi készítésű élelmiszerek (füstölt, konzervált, pépes, folyékony) pl.: befőtt, lekvár, konzerv, hurka, kolbász, stb.
 • Egészségügyi minták (beleértve a testnedveket és szövetmintákat)
 • Égetett szeszes ital, házilag gyártott alkoholtermékek, pezsgő, stb.
 • Élő/elhullott növények és állatok;
 • Ember és/ vagy állat életére veszélyes, életük kioltására alkalmas eszközök
 • Emberi maradványok és hamvak, kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak, stb.
 • Értékpapír, nemesfémek, drágakövek, stb.
 • Fegyver (lőfegyver, karabély, sörétes puska, lőszer, lőfegyver alkatrészei, hadianyag, kések, fejszék, pillangókés, boxer, légfegyver, airsoft és paintball fegyver,)
 • Fémlithiumos akkumulátor
 • Fertőző, undort keltő áruk
 • Fokozottan sérülékeny háztartási eszközök (kerámialap, gázkazán, kazán, bojler, olajradiátor, stb.)
 • Gáz, pirotechnikai eszköz (gázspray, tűzijáték, füstölő, stb.)
 • Gépjármű alkatrész: akkumulátor, autóajtó, használt motorblokk (kivéve fóliázva és raklapon!), légzsák, szélvédő, sebességváltó, stb.
 • Gyúlékony anyagok (például: benzin, gázolaj, fűtőolaj, folyékony gáz, motorolaj, stb).
 • Hőmérséklet érzékeny, illetve hűtést, vagy fűtést igénylő szállítandó áruk;
 • Hús és hústermék belgiumba (TNT)
 • Kábítószerek, hallucinogén szerek, pszichotróp anyagok
 • Kerékpár (csak dobozoltan lehet)
 • Készpénz (papírpénz vagy érme) bármilyen pénznemben, készpénz helyettesítő fizetési eszköz pl: bankkártya, hitelkártya, étkezési jegyek, üdülési csekk, értékpapírok. (ide sorolandók még az állampapírok, de előrefizetett telefonkártya, aktivált SIM kártya, és még fel nem használt bélyegek is)
 • Kindertojás – Amerikába vagy olyan országba, ahova Amerikán át kerül továbbításra (pl.: Kanada, Mexikó, stb.)
 • Közbiztonságra különösen veszélyes anyagok, tárgyak, eszközök
 • Láncfűrész
 • Lőszer, robbanószer, stb.
 • Matrac
 • Minden egyéb olyan tárgyat, amely elképzelhetően veszélyezteti az emberi életet, környezetet, a közbiztonságot, az állambiztonságot, a futárszolgálat eszközeit, munkatársait.
 • Mosogató, kanapé, háztartási bútorok, tükör, mosógép, centrifuga és egyéb háztartási gép.
 • Mosószer és minden egyéb tisztítószer
 • Motoros permetezőgép, használt benzines fűnyíró, láncfűrész, fűkasza, stb
 • Narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntető törvénykönyvben meghatározott anyagok;
 • Nem könyvelt küldemény;
 • Nem megfelelően csomagolt folyékony áru
 • Nem megfelelően csomagolt tárgyak;
 • Nemesfémből  készült vagy drágakővel díszített ékszerek és karórák, rúdarany, stb.
 • Növények, gyökerek, cserepes növény, virágcsokor, facsemete, stb.
 • Ömlesztett áru (zsákban csomagolva)
 • Parfüm (pumpás és hajtógázas sem) és egyéb alkoholtartalmú kozmetikai szerek (körömlakk, körömlakklemosó, arcszesz, sebbenzin, stb.)
 • Porcelán, kanna, váza, kerámia tárgyak, stb.
 • Pornográf anyagok
 • Postafiókra címzett küldemény;
 • Pótolhatatlan vagy egyedi tárgyak
 • Prémek és prémmel bélelt öltözékek, trófeák, védett állatok bőre, szervei, stb.
 • Powerbank, külső akkumulátor, gépjármű akkumulátor, stb.
 • Radioaktív, gyúlékony, mérgező, maró, tűz- és robbanásveszélyes anyagok, illetve azt tartalmazó tárgyak;
 • Sérült áru
 • Sporttáska, hátizsák, mint csomagolóeszköz
 • Szénsavas folyadékok, üdítők, sör, energiaital stb., s minden olyan folyadék, ami nyomás alatt van
 • Szúró-, vágó-, és lőfegyver;
 • Tejtermék (túrórudi, joghurt, túró, margarin, stb.)
 • Torta, tortadísz
 • Tűzoltó készülék
 • Üveges, üveget tartalmazó szekrény
 • Vámmatrica
 • Veszélyes anyagok: robbanóanyagok, robbantó- és robbanószerek, gyúlékony anyagok, toxikus vagy maró hatású anyagok, radioaktív anyagok, fertőző vagy fertőzés veszélyes anyagok, emberre veszélyes szerek, illetve minden olyan egyéb anyag, amely a többi küldeményre és személyzetre sajátosságánál fogva kedvezőtlen hatással lehet.
 • Virágcsokor
 • Vizipipa
 • Zacskóban, zsákokban, szövetzsákokba csomagolt termékek
 1. A feltételhez kötötten szállítható tárgyak:
 • Borok – DPD szolgáltatóval, de a feladó saját csomagolásában
 • Ékszerek és karórák, amelyek csomagonkénti maximális értéke meghaladja az 500 USD-t vagy ennek helyi pénznemben számított ellenértékét (csak UPS esetében nem szállítható!)
 • Elektronikai berendezések (Televízió, LCD, CRT, LED vagy plazmaképernyő, monitor, projektor, erősítő, keverőpult, laptop, asztali PC, klíma, mobilklíma, hangfal, fitnessgép, stb.)
 • Faládába csomagolt áru (illetve a faláda, mint csomagolóeszköz is saját felelősségre adható fel)
 • Háztartási eszközök (mikrohullámú sütő, kávéfőző, stb.)
 • Lapra szerelt bútor (csakis akkor vehető fel és csakis a feladó felelősségére, ha hungarocell bélés, élvédők, valamint több mint 5 rétegű kartondoboz védelemmel van ellátva)
 • Minden olyan tárgy, ami teljesen vagy egy része üvegből készült, üveget tartalmaz. (borosüveg, üvegszál, égők, lámpák, stb.)
 • Műalkotások, műtárgyak, dísztárgyak, dekorációk (festmények, szobrok, hímzések, stb. 50 évnél nem régebbi alkotások)
 • Porcelán, kristály, márvány és kerámia tárgyak (tálak, étkészlet, edények, poharak, váza, csillár, szobor stb.)

A feltételek:

Kizárólag erős – nem használt – dobozba történő csomagolás. Rugalmas belső kitöltés, kitöltő anyag hungarocell. Újságpapír, buborékos fólia nem elegendő csomagolóanyag és nem biztosítja a szükséges védelmet ennél  a tartalomnál. Előzetes részletes egyeztetés a csomagolásról, vagy képek átküldése a csomagolás kialakításáról (milyen kitöltő anyag van a dobozban). A szállíthatóságot a partnerekkel egyezteti a Fürgefutár.hu.

Ezt a tartalmat csak a Megrendelő/Feladó saját felelősségre veszi fel a Fürgefutár.hu partnere. Kártérítési igény csak a csomag eltűnése esetén adható be.

Ennek oka, hogy ezek a tartalmak nem kapnak kiemelt kezelést a Fürgefutár.hu partnereinek rendszerében. A csomagokat a futárcégek gyűjtőszállításban szállítják, ami azt jelenti, hogy nem tudják garantálni a csomagok kiemelt kezelését.

Kérjük, küldje levelét az ugyfelszolgalat@websitecms.allpacka.com email címre, melyben megerősíti, hogy küldeményét a fenti tartalommal saját felelősségre adja fel, kárigénylést a csomag eltűnése esetén nyújt be.

Az elektronikai berendezések gyári csomagolása nem jelent tökéletes védelmet. A gyári bélésen és dobozon kívül mindenképpen erősítsék meg, béleljék ki az árut.

A fenti lista nem végleges, változtatásának jogát a Fürgefutár.hu Kft. fenntartja.

 1. Az egyébként tiltás alá nem eső tárgyak felvételét a futár megtagadhatja az alábbi feltételek esetén:

 • A kézbesítendő tárgy láthatóan helytelenül került becsomagolásra,
 • Összepántolt csomag.
 • Ha sérült vagy gyenge minőségű a csomagolóanyag vagy a küldemény törött
 • Ha nedves a csomagolóanyag vagy folyik valami a küldeményből
 • Ha a küldemény súlya meghaladja a 70 kg-ot és nincs raklapon
 • Ha a küldemény élei csomagolatlanok és/vagy bizonyos részei kiállnak
 • Ha a küldeménydarabok nincsenek rögzítve a raklapon
 • Ha sérült és/vagy rosszminőségű a raklap
 • Ha a raklapra helyezett küldemények lelógnak a raklapról

A fenti tárgyak átvételét a partnereink helyszínen megjelenő futára megtagadhatja.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Fürgefutár.hu nem fog leadni olyan megbízást vagy közvetíteni olyan szállítmányt, amely ellenkezik a Partnerek szabályzatával.

A nem kielégítő módon és/vagy nem a kereskedelemben szokásos módon csomagolt áruk.

Összepántolt, összekötözött csomagok nem adhatók fel, mert a csomagolás széteshet, a futószalagon fennakadhatnak, s ezáltal sérülés következhet be.

A Fürgefutár.hu kizárólag a szállítóval kötött speciális szerződés ellenében szállít folyékony vagy romlandó árut, üveget, LCD vagy plazmaképernyőt, CRT képernyőt, LED képernyőt, porcelánt, festményt, kannákat, vázákat, kerámia tárgyakat, csomagolás nélküli bútort, sérült árut.

A Fürgefutár.hu-nak joga van biztosítékot kérni a megrendelőtől az olyan áruküldeményekre, mint az állati eredetű termékek, régiségek és műtárgyak, vámmatrica, rúdarany (vagy bármilyen más nemesfém), pénzhez hasonló értékhordozók (ide sorolandók nem csupán a készpénzek, bankjegyek, nyugták és értékpapírok, állampapírok, de előrefizetett telefonkártya, aktivált SIM kártya, és még fel nem használt bélyegek is). Műtárgyak, vázák, festmények és  ékszerek szállítása esetén a Fürgefutár.hu-nak joga van (partnerei szabályait betartva) fényképeket és pro-forma számlával megerősített értéket igazoló dokumentumot kérni. Ezt a Megrendelőnek, aláírásával kell ellátnia. A szükséges dokumentum az ugyfelszolgalat@websitecms.allpacka.com email címen igényleve vagy Ügyfélszolgálatunktól kérhető.

Továbbá az olyan áruk szállítása, melyek 1000 Euro érték fölöttiek, divatékszerek, nemesfémből vagy drágakövekből készült ékszerek vagy tárgyak (beleértve az ipari gyémántot is), legális drogok, gyógyszerek és egészségmegőrző termékek, egészségügyi minták (beleértve a testnedveket és szövetmintákat), mikroprocesszorok és elektromos alkatrészek csak és kizárólag a Megrendelő felelős nyilatkozatával, minden hivatalos dokumentumával szállíthatók.

A Megrendelő törvény szerinti kötelessége értesítenie a Fürgefutár.hu-t, amennyiben a szállítmány a veszélyes anyagok közé van sorolva, és tudatni velük az ENSZ és UN-számot valamint az áruosztályt. A Megrendelőnek minden, még az Európai Unió területén is szállítandó veszélyes árunak minősülő anyagról Biztonságtechnikai adatlapot kell benyújtania.

A Fürgefutár.hu fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítson bármely szállítmányt, amely nem a Megrendelő tulajdona, vagy nem az ő nevében küldik; a gyűjtő szállításnak nem megfelelően van csomagolva; azon csomagokat, ahol fennáll a sérülés veszélye; amelyek tartalma az adott partner szabályai alapján nem szállíthatók; azon csomagokat, ahol a csomag tartalom megnevezés nem egyértelmű.

A cég partnerei szabályzata alapján nem vállalja a megrendelést: a nem kielégítő módon csomagolt áruk, az összepántolt csomagok, romlandó, fertőző, undort keltő áruk; földi maradványok; élő állatok és növények, gyümölcs, pezsgő, cigaretta és egyéb dohány termékek szállításakor.

A Fürgefutár.hu Kft mindenkori partnereinek szállítási feltételeiben megtalálható szállításból kizárt vagy feltételesen szállítható tárgyként megjelölt, azonban jelen mellékletben fel nem sorolt tárgyak is a jelen ÁSZF részét képezik a jelen mellékletben való külön feltüntetés nélkül is.

A Fürgefutár.hu Kft a jelen mellékletben található lista változtatásának jogát fenntartja.

2. számú melléklet:

Díjak és kedvezmények, a partnerek szolgáltatási és feltételei:

Partnerek szállítási feltételei

A Fürgefutár.hu Kft. Mindenkori szerződött partnerei a szolgáltató honlapján találhatóak azzal, hogy az együttműködő partnerek jelenleg a GLS, TNT, UPS, DPD és Parcelforce, Csomagküldő.hu futárszolgálatok.

GLS feltételei:

 1. A GLS partner belföldi csomagküldésekre alkalmazható a Fürgefutár.hu honlapon keresztül. A csomagot a GLS partner a megrendelés leadását követő napon veszi át (9 és 17 óra között) a felvételi címről és kézbesíti a következő munkanapon. A GLS futárok telefonos elérhetősége titkos, a megrendelő felé ki nem adhatóak. A futár telefonon jelentkezik, ha a megadott felvételi címen nem talál senkit. Fontos, hogy a GLS megbízásokat munkaidőben, 16:30-ig küldjék át. Az ezen időpont után érkezett csomagokat a futár csak két nap múlva tudja felvenni.
 2. A csomagküldéséhez a Megrendelő nem kap fuvarlevelet, mert a GLS futár viszi azt magával. A maximálisan felvehető súly 40 kg. Maximálisan felvehető csomagméret: 300 cm körméret. (2xmagasság+2xszélesség+1xhosszúság=300) Ha 300 cm-nél nagyobb, a GLS a csomagot nem veszi fel. Amennyiben a Megrendelő kevesebb méretet adott meg, mint ami a csomag valódi mérete, s így a felvétel meghiúsult, a Megrendelőnek nincs joga kárigénnyel élni a Fürgefutár.hu felé. A GLS – a körméret mellett – által felvehető maximum méretek: magasság: 60 cm, szélesség 80 cm, hosszúság 200 cm.
 3. A GLS árszámítás a csomag mért, nettó súlyán alapszik. A valódi súly a számlázott súly. A GLS nem figyel a térfogatsúlyra, csak a mérleg által mutatott súlyt veszi figyelembe.
 4. A GLS biztosítás a csomag értékének összegét biztosítja. A biztosítási összeget a Fürgefutár.hu dokumentum útján juttatja el a GLS partneréhez, melynek igazolásaként a Fürgefutár.hu a Megrendelő email címét bemásolja a címzettek listájába.
 5. A GLS partner vállalja a csomagküldés díjának, a kézbesítéskor történő átvételét, utánvét formában. Ennek kezelési költségei a következők:

Beszedendő érték                A szolgáltatás díja

20 000 Ft-ig                          410 Ft + Áfa

50 000 Ft-ig                          560 Ft + Áfa

100 000 Ft-ig                        720 Ft + Áfa

150 000 Ft-ig                        920 Ft + Áfa.

599 995 Ft-ig                        3000 Ft + Áfa

 1. A GLS partner utánvét során beszedi a csomag értékét is. A beszedett összeget, a GLS 8 munkanapon belül utalja át a Fürgefutár.hu számlájára, melyet a Fürgefutár.hu aznap továbbutalja a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra.
 2. A GLS partner nemzetközi szállításainál, amennyiben a csomagot nem tudják a címzettnek átadni, a futár a címhez legközelebb eső csomagpontban (postai hivatal, Parcel Force depo) rakja le. Itt veheti át a címzett munkanapokon.
 3. GLS import esetében a GLS futár a megrendelést követő munkanapon – vagy a Megrendelő által jelzett napon – a fuvarlevelet magával viszi és felveszi a megjelölt címen a csomagot. A tranzit idő az importok esetében is nem időgarantált, 3-5 munkanap. A GLS importokra a megrendelést mindennap, délután 15 óráig kell leadni a Fürgefutár.hu oldalán. A 15 óra után beérkezett megbízásokat már csak a következő munkanapot követő napra tudjuk rögzíteni. Amennyiben a felvétel nem sikerül a megadott napon, azt mielőbb jeleznie kell a Megrendelőnek a Szolgáltató felé, hogy a következő napra is le legyen rendelve a futár.
 4. Tételes átadás – Előzetes megállapodás alapján a GLS tételesen átadja az árut (kizárólag hipermarketekben), és a leigazolt szállítólevelet visszajuttatja a Feladónak. A GLS külön szervezettel látja el a feladatot, a gépkocsivezető nem ad át tételesen árut. Az aktuális áruházlistáról a GLS honlapon tájékozódhat (https://gls-group.eu/HU/hu/szolgaltatasok/itemised-delivery-service). A szolgáltatás díja 2910 Ft+ÁFA a szállítási díj felett.
 5. A GLS szállítási feltételei az alábbi linken érhetők el. Http://www.gls-hungary.com/doc1_4.html

TNT feltételei:

 1. A Fürgefutár.hu nemzetközi és belföldi csomagküldését vállaló futárszolgálati partnere.
 2. A TNT vállalja kiscsomag, nagyméretes csomag és raklap szállítását is. Raklap szállítására minden Megrendelő egyedi árat kap.
 3. A TNT árkalkulációban a valódi, mérleg által mutatott súly mellett a csomag térfogatsúlya is számít. S a két súlyadat közül (mért és térfogatsúly) mindig a magasabb értéket veszik figyelembe. A térfogatsúly számítás képlete: hosszúságxmagasságxszélesség/4000 (TNT Economy Nemzetközi és TNT Express belföld viszonylatban). Hosszúságxmagasságxszélesség/5000 (TNT Express Nemzetközi viszonylatban).
 4. A maximálisan felvehető csomag 70 kg. Maximálisan felvehető csomagméret: nemzetközi Express szolgáltatásban 120x120x150 cm, nemzetközi Economy szolgáltatásban 240x120x180 cm. Belföldi Express csomagüldés mérethatára: 240x120x180 cm. A 70 kg-nál nehezebb küldeményeket raklapra kell helyezni. Az egy raklapon maximálisan felvehető küldemény – mind nemzetközi, mind belföldi viszonylatban – 1000 kg. Amennyiben a Megrendelő kevesebb méretet adott meg, mint ami a csomag valódi mérete, s így a felvétel meghiúsult, a Megrendelőnek nincs joga kárigénnyel élni a Fürgefutár.hu felé.
 5. A Megrendelő köteles kinyomtatni a Fürgefutár.hu munkatársai által küldött fuvarlevelet és vámokmányokat, majd azokat magánszemélyként aláírásával, jogi személyként pecséttel ellátva aláírni és a futárnak a csomaggal együtt átadni.
 6. A Fürgefutár.hu honlapon leadott megrendelést a TNT irányítószám függően veszi fel. A pontos futárfelvételi időpontokról a Fürgefutár.hu Ügyfélszolgálatán kell érdeklődni.
 7. A TNT fuvarlevelek három részből állnak. Egy példány, mely a csomagra kerül, egy példány, mely a futár példánya és egy példány a Megrendelőnél marad. A fuvarlevelet a Megrendelőnek kötelező kinyomtatnia. Ha nem teszi, úgy a TNT eltérő áron, a címzettől hajtja be a csomagküldés árát és a Fürgefutár.hu megrendelése érvényét veszti.
 8. Minden szolgáltatás, melyet a TNT kínál, a Fürgefutár.hu-n keresztül a Megrendelő igénybe veheti. Ezen szolgáltatások: deklarált értékű biztosítás, elsőbbségi kézbesítés, időpontra történő kézbesítés, hétvégi kiszállítás.
 9. A TNT fuvarokmány hárompéldányos. Egy fekete-fehér, mely a csomagra kerül. Két azonos példány közül az egyik a Megrendelő példánya, melyet köteles aláíratni a TNT futárral, igazolásul, hogy a csomagot átvette. A másik a futár példánya, melyet a csomagra ragaszt egy speciális fóliával.
 10. Import esetén a fuvarlevelet a felvételi címre viszi a TNT. A Fürgefutár.hu Import árufelvételi megbízással kéri Partnerét a csomag felvételére a világ közel 200 országában. A fuvarlevélszámot a Fürgefutár.hu a TNT partnertől a leadást követő 24 órán belül kapja meg. Ezt köteles továbbítani a megrendelő felé.
 11. Biztosítást nagy értékű tárgyakra, melyek 1000 Euro feletti értékkel bírnak, a TNT speciális árat és lehetőséget kínál. Ennek elnevezése Kiterjesztett fedezet. A TNT nagy értékű csomagok esetén csak a csomag teljes megsemmisülésére vagy elvesztése esetére vállal értékbiztosítást. Ilyen esetben a csomag értékének 85%-át állja a biztosító. Más, kisebb értékű csomagokra a TNT a csomag értékének 0,5 %-át, de minimum 3960 Ft összeget szükséges kötni.
 12. A TNT rendszerében feladott küldemények esetében a TNT az ún. nem halmozható különdíjat számlázhatja ki a Fürgefutár.hu felé, melyet a Fürgefutár.hu továbbszámláz a Megrendelő nevére és címére. A nem halmozható különdíj magyarázata és esetei a következők:

– Olyan küldemények esetében számolhat a Megrendelő ezzel a felárral, ahol a küldemény formája, alakja vagy csomagolása akadályozza a halmozott rakást.

– Ha a Megrendelő/Feladó a küldeményét nem halmozhatóságra vonatkozó instrukcióval látja el (instrukció a csomagoláson, instrukció a címkén és/vagy egymásra nem rakodhatóságot jelölő kúp a küldemény tetején.

– Nem sík felületű, szabálytalan felületű küldemény

– Nagy, illetve pontszerű helyi terhelést okozó (lábbal rendelkező) raklapok.

– A küldemény túl kicsi ahhoz, hogy más csomagokat is elhelyezhessenek rajta.

– A küldemény felülete nem bírná el, ha további küldeményeket pakolnának rá.

– Nem raklapon feladott küldemények sík felület nélkül.

A nem halmozható felár belföldi küldések esetén nettó: 13.990 HUF,
nemzetközi küldések esetén: 46.650 HUF

 1. A TNT szállítási feltételei az alábbi linken érhető el. Http://www.tnt.com/express/hu_hu/site/terms_and_conditions/terms_and_conditions_long_form.html

UPS feltételei:

 1. A Fürgefutár.hu nemzetközi és belföldi csomagküldését vállaló futárszolgálat partnere.
 2. A UPS kiscsomag és nagyméretes csomag szállítását vállalja.
 3. A UPS árkalkulációban a valódi, mérleg által mutatott súly mellett a csomag térfogatsúlya is számít. S a két súlyadat közül (mért és térfogatsúly) mindig a magasabb értéket veszik figyelembe. A térfogatsúly számítás képlete: hosszúságxmagasságxszélesség/5000 (minden UPS szolgáltatás esetében).
 4. A maximálisan felvehető csomag 70 kg. Maximálisan felvehető csomagméret: 419 cm körméret. (2xmagasság+2xszélesség+1xhosszúság=419) Ha 419 cm-nél nagyobb, a UPS a csomagot nem veszi fel. Amennyiben a Megrendelő kevesebb méretet adott meg, mint ami a csomag valódi mérete, s így a felvétel meghiúsult, a Megrendelőnek nincs joga kárigénnyel élni a Fürgefutár.hu felé.
 5. A Megrendelő köteles kinyomtatni a Fürgefutár.hu munkatársai által küldött fuvarlevelet két példányban és a vámokmányokat, majd azokat magánszemélyként aláírásával, jogi személyként pecséttel ellátva aláírni és a futárnak a csomaggal együtt átadni.
 6. A Fürgefutár.hu honlapon leadott megrendelést a UPS irányítószám függően veszi fel. A pontos futárfelvételi időpontokról a Fürgefutár.hu Ügyfélszolgálatán kell érdeklődni. A UPS irányítószámtól fügően a Fürgefutár.hu honlapján megrendelt csomagokat még aznap felveszi.
 7. A UPS fuvarlevél egy példányból álló dokumentum. Minden esetben ki kell nyomtatnia a feladónak. Amennyiben nem sikerül a nyomtatás, s a feladó kézi fuvarlevelet állít ki, az ebből származó kellemetlenségek miatt, a Fürgefutár.hu nem vállal felelősséget.
 8. A UPS szolgáltató vállalja magánszemélyek és cégek csomagjainak vámkezelését, amennyiben azt a Megrendelő írásban jelzi a Fürgefutár.hu felé.
 9. UPS szolgáltatásai a Standard (közúton) és az Express Saver (légi úton) történő szállítás. A Standard szolgáltatás 3-5 munkanapig tart az Európai Unión belül. Ez az időtartam módosulhat az időjárási- és forgalmi viszonyok, valamint a távol eső területek esetén fennálló feltételek miatt. A pontos kézbesítésről a Fürgefutár.hu Ügyfélszolgálat tud pontos információval szolgálni. A UPS Express Saver szolgáltatás a garantált másnapi, munkaidő végéig történő kézbesítést jelenti (irányítószámtól függően). Amennyiben ez mégsem valósul meg a UPS hibájából, úgy a Fürgefutár.hu a csomagküldés teljes árát visszatéríti a Megrendelő felé.
 10. Minden szolgáltatás, melyet a UPS kínál, a Fürgefutár.hu-n keresztül a Megrendelő igénybe veheti. Ezen szolgáltatások: deklarált értékű biztosítás, aláírás kérés a kézbesítéskor.
 11. A UPS import esetén a fuvarlevelet a Fürgefutár.hu küldi át az idegen országban, a felvételi címen tartózkodó kapcsolattartó személy elektronikus postafiókjába, melyet neki kell kinyomtatni. A felvételi címen tartózkodó kapcsolattartó személy feladata a helyi UPS-sel történő egyeztetés a csomag felvételét illetően. A Fürgefutár.hu és Partnerei nem rendelkeznek információval a csomagok külföldi országban történő felvételi időkorlátairól, lehetőségeiről.
 12. A UPS biztosítása: csomagokra a UPS a csomag értékének 2%-át, de minimum 2000 Ft összeget szükséges kötni.
 13. A UPS partner utánvét során beszedi a csomag értékét és a csomagküldés díját, vagy külön – külön is. Ennek kezelési költsége a beszedendő összeg 0,5 %-a, de minimum 630 Ft belföldi csomagok küldésénél. A beszedett összeget, a UPS 8-10 munkanapon belül utalja át a Fürgefutár.hu számlájára, melyet a Fürgefutár.hu aznap továbbutalja a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra.
 14. A UPS szállítási feltételei az alábbi linken érhető el. Http://www.ups.com/media/hu/terms_carriage_hu.pdf

Parcelforce feltételei:

 1. A Fürgefutár.hu nemzetközi import csomagküldését vállaló futárszolgálat partnere.
 2. A Parcelforce kiscsomag szállítását vállalja.
 3. A Parcelforce árkalkulációban a valódi, mérleg által mutatott súly mellett a csomag térfogatsúlya is számít. S a két súlyadat közül (mért és térfogatsúly) mindig a magasabb értéket veszik figyelembe. A térfogatsúly számítás képlete: hosszúságxmagasságxszélesség/5000 (minden Parcelforce szolgáltatás esetében).
 4. A maximálisan felvehető csomag 20 kg. Maximálisan felvehető csomagméret: 300 cm körméret. (2xmagasság+2xszélesség+1xhosszúság=300) A maximális csomaghosszúság 150 cm. Ha 20 kg-nál nehezebb egy csomag, 150 cm-nél hosszabb, valamint 300 cm-nél nagyobb, a Parcelforce a csomagot nem veszi fel. Amennyiben a Megrendelő kevesebb méretet adott meg, mint ami a csomag valódi mérete, s így a felvétel meghiúsult, a Megrendelőnek nincs joga kárigénnyel élni a Fürgefutár.hu felé.
 5. Parcelforce import esetében a Parcelforce futár a megrendelést követő munkanapon – vagy a Megrendelő által jelzett napon – a fuvarlevelet magával viszi és felveszi a megjelölt címen a csomagot. A tranzit idő az importok esetében is nem időgarantált, 5-7 munkanap. A Parcelforce importokra a megrendelést mindennap, délután 16 óráig kell leadni a Fürgefutár.hu oldalán. A 16 óra után beérkezett megbízásokat már csak a következő munkanapot követő napra tudjuk rögzíteni. Amennyiben a felvétel nem sikerül a megadott napon, azt mielőbb jeleznie kell a Megrendelőnek a Szolgáltató felé, hogy a következő napra is le legyen rendelve a futár.
 6. Parcelforce szolgáltatásai a közúton történő szállítás. A Parcelforce szolgáltatás 5-7 munkanapig tart az Európai Unión belül. Ez az időtartam módosulhat az időjárási- és forgalmi viszonyok, valamint a távol eső területek esetén fennálló feltételek miatt. A várható kézbesítésről a Fürgefutár.hu Ügyfélszolgálat tud pontos információval szolgálni.
 7. Minden szolgáltatás, melyet a Parcelforce kínál, a Fürgefutár.hu-n keresztül a Megrendelő igénybe veheti. Ezen szolgáltatások: deklarált értékű biztosítás.
 8. A Parcelforce biztosítása: csomagokra a Parcelforce maximum 160.000 Ft értékig vállal felelősséget.
 9. Ha a csomagfelvétel lemondásáról a Megbízó nem értesíti a Szolgáltatót a felvételt megelőző 24 órán belül,és a Parcelforce futára megjelenik a címen, a Megbízó részére a Szolgáltató 2775 Ft-ot számláz küldeményenként.
 10. A biztosítási díjak megtalálhatók a Fürgefutár.hu oldalán, az alábbi linken: https://websitecms.allpacka.com/hasznos-tudnivalok/van-biztositas-csomagomon/

11. A Parcelforce szállítási feltételei az alábbi linken érhető el.  https://www.parcelforce.com/terms-and-conditionsA

DPD feltételei:

 1. Az DPD partner nemzetközi csomagküldésekre alkalmazható a Fürgefutár.hu honlapon keresztül. A csomagot a DPD partner a megrendelés napját követő munkanapon veszi fel. A felvételi cím Budapesti viszonylatban lehetséges. A DPD futárok telefonos elérhetősége a megrendelő felé kiadhatóak.
 2. A csomagküldéséhez a Megrendelő nem kap fuvarlevelet, mert a DPD futár viszi azt magával. Maximálisan felvehető csomagméret DPD Classic szolgáltatásnál: az övméret max. 3 méter (2x a magasság + 2x a szléesség + 1x a hosszúság). A csomag maximális hossza 1,75 méter lehet. A maximális küldeménysúly 50 kg/csomag. Ha ezen méreteknél nagyobb a csomag, előzetes egyeztetés szükséges. Amennyiben a Megrendelő kevesebb méretet adott meg, mint ami a csomag valódi mérete, s így a felvétel meghiúsult, a Megrendelőnek nincs joga kárigénnyel élni a Fürgefutár.hu felé. Amennyiben a futár felveszi a csomagot, mely eltért a Megrendelő által megadottaktól, a Megrendelő köteles a korábban jelzett súlytól eltérő különbözeti díjat a Fürgefutár.hu Kft. Felé megfizetni.

A DPD raklapos szállításoknál a mérethatárok: 120x80x160 cm. Maximális súly: 700 kg/kg.

 1. A DPD biztosítás a csomag értékének összegét biztosítja. A biztosítható összeg maximum 500.000 Ft-ig terjedhet. A biztosítási költségek:

0-150.000 Ft Között: 500 Ft

150.001 – 450.000 Ft között 1100 Ft

450.001 – 500.000 Ft között 1700 Ft

 1. A DPD szolgáltató térfogatsúly számítása: hosszúság (cm) x szélesség (cm) x magasság (cm)/6000. Mindig a két súly közül (nettó és térfogatsúly) a nehezebbet fogják számlázási alapul venni.
 2. Az elsőre kézbesíthetetlen küldeményeket még három munkanapon próbálja meg a DPD futár kikézbesíteni. Ha a harmadik kézbesítés is sikertelen, úgy azt visszafordítják a feladó részére és költségére.
 3. Amennyiben címmódosítást kér a Megrendelő, úgy az egyazon városban költségmentes. Más város esetében viszont feláras szolgáltatás.
 4. A Fürgefutár.hu-n keresztül a DPD szolgáltatással kizárólag az alábbi ország(ok)ba lehet csomagot küldeni: Románia
 5. Online megbízás vidéki felvétel esetén: tranzit idő a felvételt követő munkanap. A megrendeléseket a felvételt megelőző munkanapon, délután 16 óráig kell rögzíteni a Fürgefutár.hu oldalon.
 6. A DPD futárok a csomagokat vidéki felvételi megbízásnál 9-17 óra között tudják felvenni.
 7. DPD belföldi cosmagokat a Szolgáltató honlapján leadott megrendelést követő munkanapokon veszi fel, s szállítja ki belföldön. A belföldi DPD küldéseket maximum 150.000 Ft-ig lehet biztosítani.
 8. A DPD belföldi szolgáltatása lehetőséget ad utánvét kezelésre. Ezek összeghatárai és díjai:

Utánvét: 0-10.000 Ft250 Ft 10.001 Ft – 30.000 Ft420 Ft 30.001 Ft – 60.000 Ft760 Ft 60.001 Ft – 100.000 Ft1,210 Ft 100.001 Ft – 500.000 Ft1,800 Ft

 1. A DPD szállítási feltételei az alábbi linken érhető el http://www.dpd.com/hu/home/siteutilities/aszf

Amennyiben eltérés van a jelen ÁSZF és a mindenkori partnerek szállítási feltételei között, úgy az ellentmondásos feltételek esetén a partner hatályos szállítási feltétele irányadó a társaságunknál igénybe vett szolgáltatásra azzal, hogy ezen partner szállítási feltétele jelen ÁSZF-ben való feltüntetése nélkül is az ÁSZF részét képezi, amennyiben a fuvarozó partnert a Fürgefutár.hu Kft a társaságot partnerként tünteti fel a honlapon.

Díjak, kedvezmények:

A mindenkori aktuális díjak és eseti vagy időszakos kedvezményekről való tájékozódás iránt keresse fel a www.fürgefutár.hu honlapunkat, mivel díjaink a partnereink által alkalmazott mindenkori díjszabástól függ, melyre tekintettel a honlapon található árkalulátorból tájékozódhat a hatályos díjakról.